Aktualności

Dobre i lepsze praktyki w transporcie koni

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z ani­ma­cją przed­sta­wia­ją­cą dobre i lep­sze prak­ty­ki w trans­por­cie koni, któ­ra powsta­ła w ramach Projektu Komisji Europejskiej DG SANTE. W ramach pro­jek­tu opra­co­wa­no tak­że prze­wod­ni­ki i ulot­ki infor­ma­cyj­ne, któ­re mają na celu popra­wę dobro­sta­nu zwie­rząt gospo­dar­skich pod­czas trans­por­tu.

Więcej infor­ma­cji znaj­dą Państwo na stro­nie Projektu oraz na naszej stro­nie w zakład­ce Dobrostan > Transport.

 

Hodowca i Jeździec