Aktualności

Ostatnie dni na zgłoszenie źrebiąt na premiowanie w Baborówku

30 sierpnia 2018 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa: ,,

W nie­dzie­lę, 9 wrze­śnia w Ośrodku Jeździeckim Pałac Baborówko odbę­dzie się pre­mio­wa­nie źre­biąt z rocz­ni­ka 2018 przy mat­kach. Termin zgło­szeń mija w naj­bliż­szą sobo­tę, 1 wrze­śnia 2018 roku.

W pre­mio­wa­niu mogą brać udział źre­bię­ta z pra­wem wpi­su do głów­nej księ­gi rasy wiel­ko­pol­skiej i mało­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, uro­dzo­ne w roku 2018. W pre­mio­wa­niu prze­wi­du­je się m.in. obo­wiąz­ko­wy udział hodow­ców, korzy­sta­ją­cych z tzw. „pro­gra­mu kry­cia kla­czy ogie­ra­mi ze staj­ni Ludgera Beerbauma”. Premiowanie odbę­dzie się zgod­nie z regu­la­mi­nem fun­du­szu hodow­la­ne­go Polskiego Związku Hodowców Koni.

Organizatorzy pre­mio­wa­nia zapew­nia­ją nagro­dy pie­nięż­ne z puli nagród PZHK i Związku Hodowców Koni Wielkopolskich. Boksy dla zgło­szo­nych koni na koszt ZHKW przy­go­to­wa­ne będą od 8 wrze­śnia.

Zgłoszeń źre­biąt na pre­mio­wa­nie moż­na doko­nać poprzez kon­takt z biu­rem ZHKW: mailo­wo na adres biuro@wzhk.pl, bądź tele­fo­nicz­nie (61 425 – 04-33 lub 61 847 – 14-52). Wydarzenie orga­ni­zu­ją: Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, Powiatowe Koło ZHKW w Szamotułach oraz Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko.

Tydzień po pre­mio­wa­niu źre­biąt, w Baborówku odbę­dzie się kolej­na impre­za hodow­la­na – IX Krajowy Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej dla kla­czy i ogie­rów z rocz­ni­ków 2015 i 2016.

Więcej infor­ma­cji na: www.wzhk.pl
oraz poprzez kon­takt z biu­rem Związku Hodowców Koni Wielkopolskich.

HRABINA K

HRABINA K – Premiowanie, Sieraków 2017
fot. Karolina Wengerek

Hodowca i Jeździec