Aktualności

Szwecja zdobyta!!!

8 sierpnia 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szwecja/ w dniach 2 – 5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie z pię­ciu kra­jów Europy. Polskę repre­zen­to­wa­ło 13 koni ardeń­skich wyho­do­wa­nych u nas w kra­ju. Spośród nich 7 zna­la­zło się w pierw­szej trój­ce w swo­jej kla­sie, a osta­tecz­nie zdo­by­li­śmy tytu­ły: 2 czem­pio­nów, 3 wice­czem­pio­nów i 2 dru­gich wice­czem­pio­nów! To wiel­ki suk­ces pol­skich hodow­ców!

Chcemy podzię­ko­wać orga­ni­za­to­rom za nie­za­po­mnia­ne chwi­le spę­dzo­ne w Bollerup – pięk­ne konie, facho­wa obsłu­ga i wspa­nia­ła atmos­fe­ra. Organizacja tego wyda­rze­nia sta­ła na naj­wyż­szym pozio­mie!
Gorące podzię­ko­wa­nia prze­sy­ła­my rów­nież naszym spon­so­rom. Dzięki Sklep Jeździecki BERGO z Rumi oraz Sklep Jeździecki GnL z Łodzi pol­skie arde­ny wyglą­da­ły wyjąt­ko­wo pięk­nie, co oczy­wi­ście prze­ło­ży­ło się na zna­ko­mi­te wyni­ki.
Hodowcom jesz­cze raz GRATULUJEMY, a wszyst­kich Państwa zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji zdję­cio­wej ze Szwecji przy­go­to­wa­nej przez naszą kole­żan­kę, Marzenę Woźbińską.

Wyniki Internationell Utstallning!
Bollerup, 02 – 05.08.2018 r.

Klacze dwuletnie

 1. Teklija (Suliwan ard.pol. – Tequila ard.szw. po Expo De Feulen ard.)
  hod. i wł. Witold Świątek Brzeziński POL 
 2. Gaby De Saint Brice (Bolero De La Croix – Venise De La Croix po Quitus De La Croix)
  wł. Michel Claude FRA 
 3. Dora De Pallen (Sioux De Wincrange – Charlotte De Oallen po Arami De La Mess)
  hod. i wł. Leon Zigrand LUX 

Klacze trzyletnie:

 1. Emeraude De Kuborn (Darco De L’halvigne – Duchesse De Kuborn po Arco Van Nieuwenhove)
  hod. i wł. Joseph Reuter LUX 
 2. Viola S.A. (Qeo AWG ard. – Violette Du Chateau ard.fr. po Neron 50 ard.)
  hod. i wł. Andrzej Ślepowroński POL 
 3. Sakwa (Pippo Du Blofagnu ard.bel. – Samba z po Bossman ard.szw.)
  hod. i wł. Waldemar Sekściński POL 

Ogiery dwuletnie:

 1. Gaillard De Gibariet (Martell – Alizee De Gibarriet po Rival Du Caire)
  hod. i wł. Marc Bardin FRA 
 2. Styll (Marino ard.szw. – Stina ard.szw. po Paular ard.szw.)
  hod. i wł. Andrzej Derlecki POL 
 3. Amolis (Marino ard.szw. – Amorina ard.szw. po Amiralen ard.szw.)
  hod. i wł. Andrzej Derlecki POL 

Ogiery trzyletnie:

 1. Artur S (Remus – Amanda / Frej)
  hod. i wł. Goran Salomonsson SWE 
 2. Elmar (Marino ard.szw. – Ellen ard.szw. / Elegant ard.)
  hod. i wł. Andrzej Derlecki POL 
 3. Falco Du Vallon (Impair De La Coronne Be – Blueberry Du Vallon / On Line Du Vallon)
  hod. i wł. Cyril Lacroix FRA 

Ogiery czteroletnie i starsze:

 1. Santor (Pippo Du Blofagnu ard.bel. – Samba z / Bossman ard.szw.)
  hod. Waldemar Sekściński, wł. Krzysztof Giers POL 
 2. Asterix (Akvavit – Mamsell / Anker)
  hod. Adam Carlsson, wł. Arne Nord SWE 
 3. Sioux De Wincrange (Xingu Du Piry – Brunette De Wincrange / Benno De Dahl)
  hod. Thielen Wincrange, wł. Leon Zigrand LUX 

Delegacja z Polski

Hodowca i Jeździec