Aktualności

Roczniaki

5 października 2018 · Kategoria: Porady żywieniowe, ·

Jednym z naj­trud­niej­szych okre­sów w hodow­li jest pierw­szy rok wycho­wu źre­biąt. Najbardziej kry­tycz­ne momen­ty to te, kie­dy dia­me­tral­nie zmie­nia­ją się warun­ki i śro­do­wi­sko byto­wa­nia, a więc naro­dzi­ny, odsa­dze­nie i pierw­sza zima. Gdy bez­piecz­nie przej­dzie­my z naszy­mi źre­bię­ta­mi przez te trzy okre­sy, wkra­cza­ją one w kolej­ne eta­py roz­wo­ju – mamy już wów­czas do czy­nie­nia z mło­dzie­żą czy­li kolej­no z rocz­nia­ka­mi i dwu­lat­ka­mi, a więc koń­mi star­szy­mi, bar­dziej odpor­ny­mi i przede wszyst­kim dużo bar­dziej samo­dziel­ny­mi niż mia­ło to miej­sce w pierw­szym roku ich życia. Na czym więc ma pole­gać nasza opie­ka w poszcze­gól­nych eta­pach ich doj­rze­wa­nia i co jest nie­zbęd­ne, aby rocz­nia­ki i dwu­lat­ki pra­wi­dło­wo rosły i się roz­wi­ja­ły?

Z wete­ry­na­ryj­ne­go pun­tu widze­nia naj­istot­niej­sza jest tutaj pro­fi­lak­ty­ka – regu­lar­ne odro­ba­cza­nie i ter­mi­no­we szcze­pie­nia na cho­ro­by zakaź­ne, w tym tężec. Wszystkie inne czyn­no­ści wete­ry­na­ryj­ne zwią­za­ne są naj­czę­ściej z żywym tem­pe­ra­men­tem mło­dzie­ży lub nie­do­sto­so­wa­niem wiel­ko­ści pastwisk do ilo­ści ich użyt­kow­ni­ków – prze­by­wa­nie zbyt dużej gru­py na małej prze­strze­ni zwięk­sza ryzy­ko powsta­nia ska­le­czeń i wszel­kie­go rodza­ju ura­zów mecha­nicz­nych. Dlatego naszym zada­niem jest dobre przy­go­to­wa­nie wybie­gów i pastwisk, aby mło­dzież mogła bez­piecz­nie wypa­sać się i korzy­stać do woli z tego bez­tro­skie­go cza­su har­ców i zabaw na świe­żym powie­trzu.

Z per­spek­ty­wy stan­dar­du zacho­wa­nia zwie­rząt rocz­nia­ki to przede wszyst­kim olbrzy­mia żywot­ność i ener­gia, cza­sa­mi trud­na do okieł­zna­nia. W okre­sie tym powo­li zaczy­na się wycho­wa­nie i ukła­da­nie konia, cze­mu słu­żą wspól­ne spa­ce­ry poza pastwi­sko, pozwa­la­ją­ce na pozna­wa­nie nowe­go, obce­go świa­ta oraz regu­lar­ne zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne. Ewentualne deli­kat­ne lon­żo­wa­nie w tym okre­sie to duży łuk i powol­ne tem­po. Pamiętajmy tutaj tak­że, że choć rocz­niak zaczy­na już powo­li budo­wać pew­ność sie­bie, psy­chicz­nie nie jest naj­czę­ściej jesz­cze goto­wy na duży stres.

Z hodow­la­ne­go punk­tu widze­nia u rocz­nia­ków zwra­ca się uwa­gę na podob­ne pro­ble­my jak w przy­pad­ku odsa­dów, gdyż nadal trwa ich inten­syw­ny wzrost i roz­wój. Przekwalifikowanie z gru­py odsa­dów do rocz­nia­ków ma cha­rak­ter bar­dziej for­mal­ny, zwią­za­ny z zasze­re­go­wa­niem źre­ba­ka do okre­ślo­ne­go rocz­ni­ka. Źrebięta, któ­re uro­dzi­ły się zimą lub wcze­sną wio­sną odsa­dza­ne są zwy­kle w lecie lub począt­kiem jesie­ni i rocz­nia­ka­mi „sta­ją się” zimą. Jest to dla nich trud­ny okres, gdyż jest to pierw­sza zima w ich życiu, któ­rą spę­dza­ją samo­dziel­nie, bez opie­ki matek. Po jej prze­trwa­niu jest im już dużo łatwiej. Nadchodzi wio­sna i pastwi­sko, a jed­no­cze­śnie potrze­by pokar­mo­we są na nie­co niż­szym pozio­mie niż w pierw­szych mie­sią­cach po odsa­dze­niu, kie­dy zapo­trze­bo­wa­nie na wyso­ko­war­to­ścio­we biał­ko oraz skład­ni­ki mine­ral­ne i wita­mi­ny jest wyso­kie i daw­ka pokar­mo­wa musi te potrze­by zaspo­ko­ić. W momen­cie nadej­ścia wio­sny, gdy konie stop­nio­wo są wypusz­cza­ne na coraz dłuż­szy czas na pastwi­sko, na któ­rym mogą korzy­stać z bogac­twa mło­dej tra­wy, potrze­by te są zaspa­ka­ja­ne w dużej mie­rze wła­śnie przez zie­lon­kę. Jest ona bar­dzo chęt­nie pobie­ra­na przez rocz­nia­ki i w znacz­nie więk­szej ilo­ści niż w okre­sie, gdy były kil­ku­mie­sięcz­ny­mi źre­ba­ka­mi i pastwi­sko sta­no­wi­ło dla nich głów­nie „plac zabaw”.

W począt­kach sezo­nu pastwi­sko­we­go rocz­nia­kom nadal jest poda­wa­na pasza tre­ści­wa w posta­ci owsa z dodat­ka­mi oraz sia­no. Zmniejsza się tyl­ko ich ilość, aby stop­nio­wo prze­sta­wić układ pokar­mo­wy i bytu­ją­cą w nim mikro­flo­rę na przyj­mo­wa­nie paszy obję­to­ścio­wej soczy­stej czy­li zie­lon­ki. Niemniej jed­nak nawet w okre­sie naj­bo­gat­sze­go w skład­ni­ki pokar­mo­we pastwi­ska nie powin­ni­śmy rezy­gno­wać w die­cie rocz­nia­ków z dobre­go suple­men­tu, wspie­ra­ją­ce­go pra­wi­dło­wą mine­ra­li­za­cję i kształ­to­wa­nie ukła­du kost­ne­go. Preparat taki powi­nien przede wszyst­kim zawie­rać te skład­ni­ki mine­ral­ne, któ­re mają istot­ne zna­cze­nie w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia struk­tur kost­nych, oczy­wi­ście w zale­ca­nych ilo­ściach i pro­por­cjach. Jest to przede wszyst­kim: wapń, fos­for, miedź, man­gan i kobalt. Inne dodat­ki czy pasze uzu­peł­nia­ją­ce są w tym wiosenno-letnim okre­sie zby­tecz­ne, gdyż zie­lon­ka ma wów­czas naj­bo­gat­szy skład mineralno-witaminowy i poza istot­nie zre­du­ko­wa­ną daw­ką owsa i sia­na mło­dzież w tym okre­sie nicze­go wię­cej nie potrze­bu­je.

Musimy zda­wać sobie spra­wę, że w przy­pad­ku rocz­nia­ków, nawet jeśli je wła­ści­wie i zgod­nie z ich aktu­al­ny­mi potrze­ba­mi żywi­my, trud­no jest uzy­skać u nich dosko­na­łą kon­dy­cję. Są one bowiem w tym okre­sie jesz­cze mało har­mo­nij­nie i nie­pro­por­cjo­nal­nie zbu­do­wa­ne, czę­sto wręcz nie­zgrab­ne i nie spra­wia­ją wra­że­nia jako­by w przy­szło­ści mia­ły zachwy­cać uro­dą i eks­te­rie­rem. Prowokuje nas to czę­sto do nie­wła­ści­wej oce­ny kon­dy­cji i sta­nu odży­wie­nia, powo­du­jąc nie­po­trzeb­ne dokar­mia­nie czy zmia­nę die­ty. Pamiętajmy, że jest to zja­wi­sko przej­ścio­we, gdyż już 1,5‑roczne i dwu­let­nie konie spra­wia­ją znacz­nie lep­sze wra­że­nie.

Tekst: Anna Pięta

UWAGA: Od niniej­sze­go wpi­su moż­li­we jest zapi­sa­nie się na spe­cjal­ną listę NewsletteraPoradami żywie­nio­wy­mi!

WSZYSTKIE PORADY ZNAJDZIESZ TU!

Equine NutriPlan

Hodowca i Jeździec