Aktualności

II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem 2018 – wyniki

5 grudnia 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki luzem / Wolne skoki, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,

W zeszłym roku na poznań­skiej Cavaliadzie Polski Związek Hodowców Koni po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wał czem­pio­nat w sko­kach luzem. Pełne try­bu­ny i wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie ze stro­ny uczest­ni­ków i gości jasno poka­zy­wa­ły, że taka pre­zen­ta­cja koni war­ta jest regu­lar­ne­go powta­rza­nia w tym samym miej­scu i cza­sie. 1 grud­nia, w sobo­tę, o godzi­nie 11.00 roz­po­czął się II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem.

Komisja w skła­dzie: Bogdan Kuchejda, Łukasz Jończyk oraz Henryk Soboń oce­nia­ła konie w kate­go­riach wie­ko­wych – konie dwu­let­nie oraz konie trzy­let­nie. Przed oce­nia­ją­cy­mi i publicz­no­ścią zapre­zen­to­wa­ło się 10 koni dwu­let­nich oraz 8 koni trzy­let­nich.

Diamuno Star sp (Talent Charboniere – Dominique / Numero Uno) i klacz Donna Neva S sp (MJT Nevados S – Donwelta S / Weltstein) zwy­cięz­ca­mi kolej­nej edy­cji czem­pio­na­tu w sko­kach luzem na Cavaliadzie w Poznaniu.

Wyniki czempionatu:

Więcej infor­ma­cji o czem­pio­nach i wice­czem­pio­nach moż­na prze­czy­tać na stro­nie Teraz Polskie Konie.

Hodowca i Jeździec