Aktualności

Wstępy 2019

8 marca 2019 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,

W imie­niu orga­ni­za­to­rów ser­decz­nie zapra­sza­my na tego­rocz­ne Wstępy do Skaryszewa już w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek. Oprócz wie­lu tra­dy­cyj­nych atrak­cji już po raz szó­sty Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie Oddział w Radomiu orga­ni­zu­je Ogólnopolski Pokaz Koni Hodowlanych. W tym roku będzie moż­na zoba­czyć 17 ogie­rów w tym 1 rasy mało­pol­skiej, 7 rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty, 4 ogie­ry sztum­skie, 3 arde­ny pol­skie oraz po 1 przed­sta­wi­cie­lu rasy zim­no­krwi­stej nie­miec­kiej i arden fran­cu­ski.

Początek zapla­no­wa­no na godz. 11:00.

Wszystkich miło­śni­ków koni szcze­gól­nie koni zim­no­krwi­stych ser­decz­nie zapra­sza­my!

Hodowca i Jeździec