Aktualności

Bernard Cześnik nie żyje

5 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

W dniu wczo­raj­szym odszedł na wiecz­ny spo­czy­nek Bernard Cześnik – dłu­go­let­ni pra­cow­nik Polskiego Związku Hodowców Koni i Polskiego Związku Jeździeckiego. Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się dnia 15 kwiet­nia o godzi­nie 12:00 w Kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie.

Rodzinie i bli­skim skła­da­my wyra­zy współ­czu­cia.

Zarząd i Pracownicy
Polskiego Związku Hodowców Koni

Pierwszy raz zetknę­łam się z Bernardem Cześnikiem w Klubie Jeździeckim Horyzont, dzia­ła­ją­cym przy CWKS Legia w Warszawie. Był tam tre­ne­rem, instruk­to­rem jaz­dy kon­nej – praw­dzi­wym guru. Uczył nas cier­pli­wie sztu­ki jeź­dziec­kiej, był tak­że bar­dzo dobrym czło­wie­kiem w sto­sun­ku do koni. Swoim spo­ko­jem potra­fił zjed­nać sobie sym­pa­tię nie tyl­ko nas mło­dych adep­tów, ale tak­że naszych part­ne­rów czy­li koni. Dzięki swo­im umie­jęt­no­ściom, a tak­że zna­jo­mo­ści języ­ka angiel­skie­go miał uczyć jeźdź­ców z Gwardii Królewskiej w Maroku. Wyjechał do dale­kie­go kra­ju, ale wró­cił szyb­ciej niż pier­wot­nie zakła­dał. Potem nasze ścież­ki wciąż się prze­ci­na­ły, a to w Polskim Związku Jeździeckim, a to w Polskim Związku Hodowców Koni. Lata eme­ry­tu­ry spę­dził w domu let­ni­sko­wym w pobli­żu Warki, w oto­cze­niu swo­ich uko­cha­nych psów i natu­ry.

Anna Cuber

Hodowca i Jeździec