Aktualności

Festiwal Małych Koni 2019

26 kwietnia 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

Festiwal Małych Koni na Służewcu czy­li Polski Związek Hodowców Koni dla dzie­ci – tych mniej­szych i tych cał­kiem spo­rych pod­czas otwar­cia obcho­dów 80-lecia Toru Wyścigów Konnych na Służewcu!

W pro­gra­mie:

  • poka­zy kuców w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy i ujeż­dże­niu,
  • opro­wa­dzan­ki,
  • kon­kur­sy pla­stycz­ne, któ­rych tema­tem będzie oczy­wi­ście koń,
  • kon­kur­sy spraw­no­ścio­we

Oczywiście nie zabrak­nie nagród!

Festiwal Małych Koni 2019

Oczywiście doro­śli będą mogli kibi­co­wać koniom i dżo­ke­jom pod­czas wszyst­kich nie­dziel­nych gonitw, ale tuż przed 18:00 na torze głów­nym będzie mia­ło miej­sce nie lada wyda­rze­nie!
W wyści­gu wystar­tu­ją konie zim­no­krwi­ste ze Stadniny Koni Nowe Jankowice, Stada Ogierów Kętrzyn. Ziemia zadrży – musi­cie to poczuć i zoba­czyć!

5 maja od godziny 14-ej czekamy na Was
na Torze Wyścigów Konnych Służewiec!

Mapa Służewiec

Hodowca i Jeździec