Aktualności

Henryk Geringer de Oedenberg nie żyje

10 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z głę­bo­kim smut­kiem i żalem infor­mu­je­my, że w dniu 7 kwiet­nia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg, wie­lo­let­ni nauczy­ciel aka­de­mic­ki, kie­row­nik Zakładu Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Odszedł z nasze­go śro­do­wi­ska dosko­na­ły nauko­wiec i wykła­dow­ca, a przede wszyst­kim życz­li­wy i ser­decz­ny czło­wiek, wspa­nia­ły gawę­dziarz, od począt­ku swo­jej karie­ry zawo­do­wej zwią­za­ny z hodow­lą i spor­tem jeź­dziec­kim. Był wycho­waw­cą wie­lu konia­rzy, któ­rzy zawo­do­wo speł­nia­ją się w nauce, bądź w bez­po­śred­niej hodow­li i użyt­ko­wa­niu koni, nie wyłą­cza­jąc struk­tur nasze­go Związku.

Ceremonia pogrze­bo­wa odbę­dzie się w pią­tek 12 kwiet­nia 2019 roku o godz. 14:40 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Rodzinie i bli­skim, wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia skła­da Zarząd i Pracownicy PZHK oraz wszy­scy hodow­cy zrze­sze­ni w naszej orga­ni­za­cji.

Hodowca i Jeździec