Aktualności

Wyniki próby dzielności ogierów niemieckich w ZT Bielice

8 listopada 2019 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi wierz­cho­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów nie­miec­kich po Zakładzie Treningowym w Bielicach, któ­ra odby­ła się 5 listo­pa­da 2019 r.

Przypominamy, że tre­ning oraz pró­ba zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne na proś­bę Zuchtverband für deut­sche Pferde, a ich pro­gram był zgod­ny z zapi­sa­mi pro­gra­mu hodow­li dla koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Koszty pró­by finan­so­wa­li wła­ści­cie­le ogie­rów.

Hodowca i Jeździec