Hodowla

Kryteria dopuszczenia ogierów pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej do doskonalenia koni innych ras

 

 • Rasa mało­pol­ska
 • Rasa wiel­ko­pol­ska
 • Polski koń szla­chet­ny pół­krwi

Rasa małopolska

Ogiery peł­nej krwi angiel­skiej mogą być uży­te do dosko­na­le­nia rasy mało­pol­skiej, jeże­li:

 • zda­ły któ­ryś z warian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów rasy mało­pol­skiej lub
 • mają mini­mum 2‐letnią karie­rę wyści­go­wą, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­ska­ły na koniec sezo­nu han­di­cap gene­ral­ny mini­mum 70 kg lub
 • w co naj­mniej 2‐letniej karie­rze wyści­go­wej wygra­ły dwie goni­twy pło­to­we lub prze­szko­do­we

oraz uzy­ska­ły mini­mum 78 pkt w oce­nie pokro­ju, sto­so­wa­nej w hodow­li koni rasy mało­pol­skiej, doko­na­nej przez komi­sję kwa­li­fi­ku­ją­cą i oce­nia­ją­cą ogie­ry w zakła­dach tre­nin­go­wych.

Ogiery rasy czy­stej krwi arab­skiej mogą być uży­te do dosko­na­le­nia rasy mało­pol­skiej, jeże­li:

 • zda­ły któ­ryś z warian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów rasy mało­pol­skiej lub
 • mają mini­mum 2‐letnią karie­rę wyści­go­wą i w każ­dym roku ukoń­czo­ne 5 gonitw

oraz uzy­ska­ły mini­mum 78 pkt w oce­nie pokro­ju, sto­so­wa­nej w hodow­li koni rasy mało­pol­skiej, doko­na­nej przez komi­sję kwa­li­fi­ku­ją­cą i oce­nia­ją­cą ogie­ry w zakła­dach tre­nin­go­wych.

Rasa wielkopolska oraz polski koń szlachetny półkrwi

Ogiery peł­nej krwi angiel­skiej mogą być uży­te do dosko­na­le­nia rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, jeże­li:

 • zda­ły któ­ryś z warian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów tych ras lub
 • mają mini­mum 3‐letnią karie­rę wyści­go­wą, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­ska­ły na koniec sezo­nu han­di­cap gene­ral­ny rów­ny lub więk­szy niż 70 kg lub
 • mają mini­mum 2‐letnią karie­rę wyści­go­wą, w trak­cie któ­rej co naj­mniej raz uzy­ska­ły na koniec sezo­nu han­di­cap gene­ral­ny rów­ny lub więk­szy niż 75 kg lub
 • wygra­ły co naj­mniej 2 goni­twy pło­to­we lub prze­szko­do­we w co naj­mniej 2‐letniej karie­rze wyści­go­wej

oraz uzy­ska­ły mini­mum 80 pkt w oce­nie pokro­ju, sto­so­wa­nej w hodow­li koni tych ras, doko­na­nej przez komi­sję kwa­li­fi­ku­ją­cą i oce­nia­ją­cą ogie­ry w zakła­dach tre­nin­go­wych.

Ogiery rasy czy­stej krwi arab­skiej mogą być uży­te do dosko­na­le­nia rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, jeże­li:

 • zda­ły któ­ryś z warian­tów prób prze­wi­dzia­nych dla ogie­rów tych ras lub
 • bie­ga­ły co naj­mniej 2 sezo­ny wyści­go­we, a w każ­dym ukoń­czy­ły i nie zosta­ły zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ne w co naj­mniej 5 goni­twach oraz przy­naj­mniej raz otrzy­ma­ły wagę w pose­zo­no­wym han­di­ca­pie gene­ral­nym więk­szą lub rów­ną 70 kg.

oraz uzy­ska­ły mini­mum 80 pkt. w oce­nie pokro­ju, sto­so­wa­nej w hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, doko­na­nej przez komi­sję kwa­li­fi­ku­ją­cą i oce­nia­ją­cą ogie­ry w zakła­dach tre­nin­go­wych.

Hodowca i Jeździec