Regulamin rozgrywania MPMK w 2016 r. – postanowienia ogólne

Treść regulaminu z zaznaczonymi zmianami jest do pobrania tutaj.

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni (MPMK) jako próby dzielności mają na celu:
  • ocenę użytkowości własnej startujących koni oraz wartości hodowlanej ich rodziców,
  • nagrodzenie i uhonorowanie hodowców i właścicieli najlepszych koni,
  • zachęcenie hodowców i właścicieli koni do powierzenia najlepszego „materiału” utalentowanym jeźdźcom i najlepszym szkoleniowcom.
 2. Prawo startu w MPMK mają konie polskiej hodowli, następujących ras:
  • małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia szlachetnego półkrwi, śląskiej, na które dokument identyfikacyjny lub hodowlany wydał PZHK
  • pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, na które dokument identyfikacyjny wydał PKWK
  • trakeńskie, na które dokument identyfikacyjny wydał Związek Trakeński w Polsce.

  Konie te muszą być wpisane do księgi głównej lub spełniać warunki wpisu do księgi głównej oraz zostać zakwalifikowane zgodnie z regulaminami poszczególnych dyscyplin.

 3. Konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych za granicą. Decyzję o ich uczestnictwie w MPMK podejmuje Komisja Koordynacyjna.
 4. Od roku 2016 konie z polskimi paszportami oraz zagranicznymi startują w jednych MPMK, na których obowiązuje wspólna klasyfikacja.
 5. Do udziału w MPMK mogą być dopuszczone wyłącznie ogiery i klacze zagranicznych ras wierzchowych, przewidzianych w programach hodowlanych do doskonalenia krajowych ras koni.
 6. Konie z paszportami zagranicznymi kwalifikują się do MPMK na takich samych warunkach, jak konie z polskimi paszportami.
 7. Konie hodowli zagranicznej nie mają prawa do nagród pieniężnych oznaczonych jako PREMIA PZHK oraz WSPÓŁORGANIZATORÓW, a przewidzianych dla koni z paszportami PZHK biorących udział w MPMK.
 8. W przypadku rozgrywania MPMK w różnych dyscyplinach, w tym samym miejscu i czasie, koń może startować tylko w jednej dyscyplinie jeździeckiej.
 9. Koń może startować w kwalifikacjach w różnych regionach PZJ, natomiast w jednym regionie nie może się odbyć więcej niż 8 przejazdów kwalifikacyjnych (dot. koni 4-letnich w skokach przez przeszkody oraz ujeżdżenia we wszystkich kategoriach wiekowych).
 10. Właściciele koni startujących w kwalifikacjach do MPMK muszą przedstawić komisji sędziowskiej „Paszport konia”. Konie hodowli zagranicznej winny legitymować się paszportem wystawionym przez właściwe władze kraju pochodzenia. Żaden koń hodowli zagranicznej nie będzie dopuszczony do kwalifikacji MPMK, jeżeli nie zostanie wcześniej zarejestrowany przez właściwy podmiot prowadzący księgę. Podobnie jak w przypadku koni z paszportami polskimi , ogiery lub klacze hodowli zagranicznej startujące w MPMK, winny pochodzić od matek wpisanych do ksiąg głównych (jeżeli taka klacz wpisana jest do rejestru danej księgi stadnej to każdorazowo zgoda na start potomstwa tej klaczy w MPMK, musi zostać wydana przez odpowiednią, polską Komisję Ksiegi Stadnej). Rejestracji dokonuje się na podstawie dokumentów przesłanych przez właściciela. Należy pamiętać, iż w paszporcie zagranicznym winien być wpisany polski właściciel, a dokonać tego powinien związek rodzimy (czyli zagraniczny), w którym dany koń był zarejestrowany.
 11. Podczas MPMK pracownik PZHK lub OZHK/WZHK sprawdza „Paszport konia”, m.in. zgodność opisu konia w dokumencie hodowlanym z rzeczywistym jego wizerunkiem, poprawność wpisywania nazw przodków w rodowodzie oraz potwierdza rasę i pochodzenie startującego konia. Sprawdzana będzie także zgodność numeru czipa widniejącego w paszporcie, z rzeczywistym numerem odczytywanym z czytnika przyłożonego do szyi konia (Rozporządzenie Komisji (WE) NR 504/2008 z dnia 06 czerwca 2008 r. wykonującym dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG o treści: „wszystkie koniowate zidentyfikowane po 30 czerwca 2009 roku muszą być oznaczone elektronicznie za pomocą transpondera”).
 12. W przypadku nieposiadania podczas przeglądu weterynaryjnego (konie 5 letnie i starsze) lub oceny na trójkącie (konie 4 letnie) paszportu hodowlanego (dokument identyfikacyjny), ale posiadania paszportu PZJ, w którym widnieje wypełniony diagram opisu konia, start konia w MPMK będzie możliwy pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 150 złotych na rzecz PZHK.
 13. Wyniki zawodów kwalifikacyjnych, na których zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu PZJ widnieje pochodzenie startującego konia, podpisane przez przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, są przesyłane do Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK). Biuro PZHK kwalifikując młode konie do MPMK nie będzie brało pod uwagę wyników sportowych z zawodów kwalifikacyjnych (regionalnych i ogólnopolskich), jeżeli w tych wynikach nie będzie uwzględnione pochodzenie konia (ojciec, matka, ojciec matki), hodowca i właściciel. Za zamieszczanie na wynikach zawodów danych o pochodzeniu, rasie, roczniku, hodowcy i właścicielu danego konia odpowiada Przewodniczący Komisji Sędziowskiej przed Kolegium Sędziów PZJ. Za przesłanie do PZHK wyników kwalifikacyjnych podpisanych przez sędziego głównego odpowiada organizator zawodów kwalifikacyjnych. Wyniki te winny zawierać pełną listę koni uczestniczących w danych kwalifikacjach, bez względu na osiągnięty wynik. Wyniki mogą być także przesłane w formie elektronicznej z podpisem osoby, która je przesłała z upoważnienia organizatora. Wyniki te muszą zostać wysłane do biura PZHK najpóźniej w ciągu tygodnia od daty zakończenia zawodów kwalifikacyjnych.
 14. Kwalifikacje do MPMK we wszystkich dyscyplinach muszą być uzyskane w roku rozgrywania MPMK, najpóźniej na 14 dni> przed terminem MPMK. Zawody kwalifikacyjne we wszystkich dyscyplinach rozpoczynają się od sezonu otwartego.
 15. Konie 4-letnie, zakwalifikowane do MPMK, muszą posiadać paszport urzędowy wydany przez OZHK/WZHK oraz być zarejestrowane w Wojewódzkim Związku Jeździeckim (WZJ). Rejestracja w PZJ nie jest obligatoryjna.
 16. Konie 5-letnie uczestniczące w konkursach dyscypliny WKKW (kl. P) oraz startujące w dyscyplinie powożenia (kl. N), oprócz obowiązkowego paszportu urzędowego, mogą legitymować się licencją WZJ/OZJ.
 17. Konie 5-letnie uczestniczące w konkursach dyscypliny skoków przez przeszkody oprócz obowiązkowego paszportu urzędowego muszą legitymować się licencją PZJ (chyba, że KK wyda zgodę na udział tych koni w kwalifikacjach skokowych na poziomie regionalnym).
 18. Zgodnie z regulaminem sportowych rajdów konnych, konie uczestniczące w MPMK tej dyscypliny, bez względu na kategorię wiekową, mogą legitymować się licencją OZJ/WZJ.
 19. Konie 6- i 7-letnie (bez sportowych rajdów konnych), które zakwalifikują się do MPMK, muszą być zarejestrowane w Polskim Związku Jeździeckim, posiadać autoryzowany przez PZJ paszport oraz aktualną licencję w danej dyscyplinie (nie dotyczy koni wymienionych w ust. 3, które muszą uzyskać każdorazowo zgodę PZJ na start w MPMK. Do MPMK nie może przystąpić koń hodowli zagranicznej posiadający licencję gościnną PZJ.
 20. Lista koni zakwalifikowanych do Mistrzostw Polski Młodych Koni winna być zweryfikowana i zatwierdzona przez PZHK i PZJ.
 21. Właściciel konia lub klub na 2 tygodnie (skoki) i 3 tygodnie (ujeżdżenie, WKKW i powożenie) przed terminem MPMK musi przesłać na adres organizatora zgłoszenie wstępne z podaniem planowanej liczby zawodników i koni. Zgłoszonym klubom organizator przesyła propozycje, zatwierdzone przez biura PZJ oraz PZHK. Po otrzymaniu propozycji zawodów właściciel konia lub klub na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem zawodów musi przesłać do organizatora MPMK zgłoszenie ostateczne na specjalnym druku (patrz załącznik nr 1). Termin przesyłania tych zgłoszeń organizator podaje w propozycjach. W przypadku nie zgłoszenia konia, nie opłacenia wpisowego i boksu w terminie organizator MPMK ma prawo nie przyjąć konia na zawody lub wyznaczyć karę pieniężną za przesłanie spóźnionego zgłoszenia.
 22. Decyzją Komisji Ksiąg Stadnych koni ras szlachetnych od dnia 01.01.2009 konie urodzone w IV kwartale zaliczane są do rocznika roku urodzenia.
 23. Na podstawie przepisów weterynaryjnych PZJ wydanie piąte 2010, art. 4, pkt. 3.5.: „w MPMK nie mogą uczestniczyć ciężarne klacze począwszy od 4. miesiąca ciąży oraz klacze do 9. miesiąca po wyźrebieniu”.
 24. W konkursach na styl konia (zawody eliminacyjne oraz MPMK w dyscyplinie skoków przez przeszkody), obowiązuje zakaz używania ochraniaczy na tylnych kończynach. W próbie skokowej WKKW podczas MPMK dopuszcza się ochraniacze na tylnych kończynach, których wysokość w najszerszym miejscu nie przekracza 17 cm. Podczas MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi dopuszczone są ochraniacze na tylne kończyny osłaniające staw pęcinowy i nadpęcie.
 25. Jeźdźcy winni posiadać licencję Polskiego Związku Jeździeckiego, odpowiednią do klasy konkursu, w którym startują, zgodnie z regulaminem danej dyscypliny.
 26. Zgodnie z programami hodowlanymi dla poszczególnych ras koni, wyniki uzyskane w MPMK (bez oceny na trójkącie) dają prawo wpisu do odpowiedniej księgi lub rejestru hodowlanego po spełnieniu pozostałych warunków wpisu. O wpis do księgi mogą się ubiegać tylko ogiery uczestniczące we wszystkich próbach/konkursach MPMK.
 27. Kolegium Sędziów PZJ, w porozumieniu z Komisją Koordynacyjną PZJ-PZHK i Komisjami dyscyplin PZJ, wyznacza sędziów na MPMK w poszczególnych dyscyplinach. W komisjach MPMK dopuszcza się obecność sędziów zagranicznych, którzy posiadają uprawnienia oceny młodych koni w swoim kraju. Wniosek o zaproszenie sędziów zagranicznych składa biuro PZHK lub PZJ do Komisji Koordynacyjnej.
 28. We wszystkich dyscyplinach pokaz w ręku na trójkącie dotyczy tylko koni 4-letnich. Konie są prezentowane najpierw w kłusie, następnie w pozycji stój i w stępie na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Bez względu na dyscyplinę prezentacja na trójkącie jest oceną eksterieru, sprawdzeniem predyspozycji ruchowych konia oraz stopnia posłuszeństwa i zaufania do człowieka. W pokazie na trójkącie oprócz prezentera może uczestniczyć dodatkowa osoba, która ma prawo popędzać i pilnować konia, tak, aby jak najlepiej się zaprezentował. Oceny konia na trójkącie dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Wynik końcowy podawany jest publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego. Konie 5-, 6- i 7-letnie obowiązkowo uczestniczą w przeglądzie weterynaryjnym, w czasie którego winny być sprawdzane paszporty PZJ (lekarz weterynarii) i paszporty PZHK (pracownik PZHK lub OZHK/WZHK).
 29. Ocena obejmuje (w zależności od dyscypliny):
  typ i pokrój

  • najwyżej oceniany jest koń w typie nowoczesnego, szlachetnego konia sportowego, który sprosta stawianym mu wymaganiom sportowym danej dyscypliny;
  • w przypadku, gdy jest to klacz lub ogier, musi posiadać wyraźny typ płciowy, ponieważ w przyszłości może być wykorzystany w hodowli;
  • koń powinien być także oceniany pod kątem przydatności do dalszego treningu z punktu widzenia prawidłowości budowy (cechy budowy, które przeszkadzają w późniejszym treningu powinny powodować obniżenie noty):
   • ogólna harmonia budowy;
   • poprawność i harmonia budowy głowy;
   • odpowiednie osadzenie, długość i kształt szyi, lekkie i ruchome połączenie między szyją a głową (tzw. lekka potylica);
   • wyraźny, głęboko usytuowany kłąb;
   • długa skośna łopatka;
   • prawidłowa górna linia (płynne przejścia);
   • ocena postawy przednich i tylnych kończyn (widok z boku, z przodu, z tyłu) w pozycji stój, stępie i kłusie;
   • wielkość, wyrazistość i skątowanie stawów;
   • skątowanie zadu

  kondycja, pielęgnacja (w tym kopyta) oraz wrażenie ogólne

  • odpowiednio rozwinięte partie mięśni w zależności od wieku konia i stopnia wytrenowania;
  • koń powinien mieć błyszczącą sierść, być w kondycji świadczącej o prawidłowym żywieniu, pielęgnacji i treningu;
  • grzywa powinna być zapleciona tak, aby podkreślić linię szyi;
  • kopyta twarde, mocne, odpowiedniej wielkości, symetrycznie uformowane, o odpowiednich kątach, zaleca się, aby konie były kute na cztery kopyta (głównie w dyscyplinie WKKW, skoków przez przeszkody i zaprzęgów)
  • w punkcie wrażenie ogólne oceniamy zachowanie konia podczas prezentacji na trójkącie, chęć do współpracy z prowadzącym, reakcje na polecenia prezentera

  ocena konia w kłusie, pozycji stój i stępie

  • w pozycji stój prowadzący przedstawia konia: jego nazwę, ojca, matkę, ojca matki, hodowcę (spokój konia w pozycji stój świadczy o jego zrównoważeniu i zaufaniu do prowadzącego);
  • podczas prezentacji prowadzący konia nie może posiadać bata, ale osoba dodatkowa – pomocnik może mieć w ręku bat lub specjalną grzechotkę;
  • w prawym ręku prowadzący powinien trzymać wodze, a pokonywać narożniki wskazując koniowi kierunek lewą ręką trzymaną na wysokości oczu konia;
  • w stępie i kłusie koń prezentowany jest na trójkącie (30 x 30 x 30 m); narożniki należy pokonywać kłusem bez przechodzenia do stępa; stęp – regularny czterotakt, kroki stępa winny być stawiane w linii prostej, widoczna jest wyraźna obszerność i energiczne kroczenie, zaangażowana praca zadu, bardzo istotna jest swoboda łopatek, równowaga, elastyczność, praca grzbietu;
  • kłus – ma to być sprężysty, dwutaktowy chód, obszerny, swobodny, w równowadze, koń powinien się „sam nieść”, z widoczną dążnością do ruchu naprzód, stawiać kroki w linii prostej, istotna jest symetryczność kroków i energiczna praca (zginanie) stawów.

  Schemat po­kazu ko­nia w ręku i na trójkącie:
  Schemat pokazu konia w ręku i na trójkącie

 30. Komisje sędziowskie zawodów kwalifikacyjnych oraz MPMK mogą podjąć decyzję o eliminacji z zawodów każdego konia, który w czasie trwania zawodów (w każdym miejscu i czasie) swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla uczestników zawodów: obsługi, widzów, jeźdźców oraz innych koni.
 31. Do Mistrzostw Świata Młodych Koni w trzech olimpijskich dyscyplinach jeździeckich, w ramach limitu przyznanego PZHK przez WBFSH, zgłaszane będą konie z polskimi paszportami, wpisane do ksiąg koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi. Podstawą kwalifikacji są wyniki osiągnięte w całym sezonie, którego zwieńczeniem są MPMK. Składy polskich reprezentacji na MŚMK są każdorazowo zatwierdzane przez Komisję Koordynacyjną PZJ/PZHK (KK), w porozumieniu z Komisjami poszczególnych dyscyplin PZJ. W przypadku niewystarczającej liczby koni z ww. trzech polskich ksiąg lub słabszej ich jakości, jeżeli pozwalają na to przepisy organizatorów MŚMK, KK w porozumieniu Komisjami PZJ może podjąć decyzję o zgłoszeniu koni innych ras, które uzyskały prawo wpisu do ww. polskich ksiąg stadnych. Konie wpisane do innych ksiąg stadnych, które starają się o start w MŚMK na podstawie tzw. dzikich kart są także kwalifikowane przez KK w porozumieniu z Komisjami poszczególnych dyscyplin, przy PZJ.
 32. Zagadnienia, których nie obejmuje niniejszy Regulamin, będą rozpatrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ.

Przewiń do góry