Selekcja

Regulamin rozgrywania MPMK w 2016 r. – postanowienia szczegółowe: powożenie zaprzęgami jednokonnymi

 

Treść regu­la­mi­nu z zazna­czo­ny­mi zmia­na­mi jest do pobra­nia tutaj.

 1. MPMK skła­da­ją się z trzech prób roz­gry­wa­nych w cią­gu dwóch lub trzech dni.
 2. MPMK dla koni 4- i 5‑letnich zosta­ną roze­gra­ne z oce­ną sty­lu, dla koni 6‑letnich na pozio­mie kla­sy C prze­pi­sów PZJ z zasto­so­wa­niem pro­gra­mu ujeż­dże­nia Nr 6.
 3. Prawo star­tu mają konie:
  • 4‑letnie, któ­re speł­nia­ją wyma­ga­nia for­mal­ne, nie wyma­ga­ne są star­ty w zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych,
  • 5‑letnie, któ­re ukoń­czy­ły wszyst­kie trzy pró­by pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich na pozio­mie kla­sy L lub N,
  • 6‑letnie, któ­re ukoń­czy­ły wszyst­kie trzy pró­by pod­czas zawo­dów ogól­no­pol­skich na pozio­mie kla­sy N lub C.
 4. Konie pol­skiej hodow­li mają pra­wo star­tu w MPMK na pod­sta­wie osią­gnię­tych wyni­ków w kon­kur­sach o podob­nym stop­niu trud­no­ści za gra­ni­cą.
 5. Konie 4 let­nie obo­wiąz­ko­wo uczest­ni­czą w poka­zie na trój­ką­cie, a konie 5- i 6‑letnie w obo­wiąz­ko­wym prze­glą­dzie wete­ry­na­ryj­nym odby­wa­ją­cych się przed lub w pierw­szym dniu mistrzostw.
  Na trój­ką­cie oce­nia­ne są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty:
  • typ i pokrój
  • kon­dy­cja i pie­lę­gna­cja (w tym kucie) i ogól­ne wra­że­nie
  • ruch w stę­pie i kłu­sie

  Oceny od 0 do 10 punk­tów za każ­dy z wymie­nio­nych ele­men­tów, z dokład­no­ścią do 0,1 punk­tu. Oceny doko­nu­je 3 oso­bo­wa komi­sja, usta­la­jąc wspól­ną notę za każ­dy ele­ment. Suma punk­tów za poszcze­gól­ne ele­men­ty prze­mna­ża­na jest przez 0,05, co daje wynik w punk­tach boni­fi­ka­cyj­nych. Wynik ten jest poda­wa­ny publicz­nie wraz z komen­ta­rzem prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji.

 6. W kate­go­rii koni 4- i 5‑letnich obo­wią­zu­je kieł­zno wędzi­dło­we oraz nachrap­nik bez dol­ne­go paska (bez sko­śni­ka).
 7. Podczas MPMK dopusz­czo­ne są ochra­nia­cze na nogi w pró­bie tere­no­wej i kon­kur­sie Zręczności powo­że­nia osła­nia­ją­ce staw pęci­no­wy i nad­pę­cie.
 8. O śla­dach krwi na cie­le konia, któ­re zosta­ną zauwa­żo­ne pod­czas prób/przejazdów będzie zawia­da­mia­ny sędzia głów­ny, któ­ry wraz z leka­rzem wete­ry­na­rii podej­mie decy­zję o dal­szym uczest­nic­twie tego konia w kolej­nych kon­kur­sach liczo­nych do osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji MPMK.

Różnice w oce­nie kon­kur­sów dla mło­dych koni i zwy­kłych kon­kur­sów powo­że­nia.

 KONKURS DLA MŁODYCH KONI KONKURS POWOŻENIA ZWYKŁY
Najważniejszym kry­te­rium jest oce­na uzdol­nień konia jako przy­szłe­go konia zaprzę­go­we­go. Najważniejszym kry­te­rium jest jak naj­lep­sze wyko­na­nie aktu­al­ne­go pro­gra­mu.
Bardzo istot­ne jest ogól­ne wra­że­nie. W oce­nie waż­ne są szcze­gó­ły, ponie­waż powo­że­nie to rów­nież pre­cy­zyj­ne wyko­na­nie pro­gra­mu.
Niewielkie usztyw­nie­nie na począt­ku wyko­na­nia pro­gra­mu nie powin­no mieć wpły­wu na koń­co­wą oce­nę. Niewielkie usztywnienie/spięcie jest odno­to­wa­ne natych­miast i uwzględ­nio­ne w oce­nie za ruch oraz uwzględ­nio­ne w trze­ciej oce­nie ogól­nej.
Ruchy/ćwiczenia są oce­nia­ne pod kątem popraw­nej ten­den­cji w wyko­na­niu, wystę­pu­ją­cy brak pre­cy­zji nie ma takiej samej wagi jak w kon­kur­sie tra­dy­cyj­nym. Poprawność wyko­na­nia ruchu/ćwiczenia oce­nia­na jest od momen­tu roz­po­czę­cia pro­gra­mu do momen­tu zakoń­cze­nia.
Impuls i pil­ność (doty­czy stę­pa) są naj­waż­niej­szy­mi kry­te­ria­mi oce­ny i one powin­ny prze­wa­żać. Błędy w wyko­na­niu ćwi­czeń są tak samo waż­ne jak pro­ble­my zwią­za­ne ze ska­lą tre­nin­gu.
Błędy są istot­ne, jeże­li są wyni­kiem nie­wła­ści­we­go dotych­cza­so­we­go tre­nin­gu, któ­ry powi­nien uwzględ­niać wyma­ga­nia sta­wia­ne koniom w okre­ślo­nym wie­ku. Błędy w wyko­na­niu ćwi­czeń są tak samo waż­ne, jak pro­ble­my zwią­za­ne ze ska­lą tre­nin­gu zależ­ną od wie­ku.
Oddziaływanie powo­żą­ce­go nie jest oce­nia­ne, choć liczy się har­mo­nia mię­dzy koniem a powo­żą­cym. Oddziaływanie powo­żą­ce­go jest istot­ne.

PRÓBA UJEŻDŻENIA (na styl)

Dla koni 4 let­nich obo­wią­zu­je pro­gram Nr 1 – 4‑latki (załącz­nik Nr 1)
Dla koni 5 let­nich obo­wią­zu­je pro­gram Nr 2 – 5‑latki (załącz­nik Nr 2)
Dla koni 6 let­nich obo­wią­zu­je pro­gram Nr 6 PZJ

Oceny doko­nu­je 3 sędziów: 2 oce­nia­ją­cych na krót­kiej oraz 1 sędzia na dłu­giej ścia­nie czwo­ro­bo­ku (poro­zu­mie­wa­ją się za pomo­cą krót­ko­fa­lów­ki). Komisja wysta­wia wspól­ną notę za każ­dy ele­ment. Skala ocen od 0 do 10 punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych za każ­dy ele­ment (z dokład­no­ścią do 0,1 punk­tu). Wynik koń­co­wy sta­no­wi suma punk­tów za poszcze­gól­ne ele­men­ty (stęp, kłus, przy­dat­ność do zaprzę­gu i łatwość cią­gnię­cia, wra­że­nie ogól­ne) podzie­lo­na przez 4.

Otrzymujemy wynik w punk­tach boni­fi­ka­cyj­nych, któ­ry poda­wa­ny jest do wia­do­mo­ści publicz­nej wraz z komen­ta­rzem przez prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji.

Ocenie podlegają

Stęp 0 – 10 punk­tów

 • Rytm
 • Takt
 • Aktywność
 • Obszerność wykro­ku i swo­bo­da

Kłus 0 – 10 punk­tów

 • Rytm
 • Takt
 • Równowaga
 • Zaangażowanie zadu i ela­stycz­ność kro­ków
 • Ekspresja i roz­luź­nie­nie
 • Dążność do ruchu naprzód (ten­den­cja do kry­cia prze­strze­ni)

Przydatność do powo­że­nia i łatwość cią­gnię­cia 0 – 10 punk­tów

 • Impuls i gięt­kość
 • Ruszanie na wprost chęt­nie i bez opo­ru
 • Posłuszeństwo i lek­kość
 • Swoboda, roz­luź­nie­nie i pra­ca na pomo­cach
 • Potencjał do zebra­nia

Wrażenie ogól­ne 0 – 10 punk­tów

 • Postawa i zrów­no­wa­że­nie
 • samo­nie­sie­nie
 • reak­cja na pomo­ce chęt­nie i bez opo­ru

Suma z dokład­no­ścią do 0,05 punk­tu
WYNIK – suma dzie­lo­na przez 4 ele­men­ty skła­do­we oce­ny.

PUNKTY KARNE

 • 1 pomył­ka 0,2 pkt
 • 2 pomył­ka 0,4 pkt
 • 3 pomył­ka eli­mi­na­cja

PRÓBA TERENOWA – MARATON (na styl)

Sędziowana na styl dla koni 4 i 5 let­nich.

Konie 6 let­nie wg prze­pi­sów PZJ, z wyjąt­kiem obsa­dy sędziow­skiej, któ­ra wyno­si 3 sędziów, podob­nie jak w przy­pad­ku sędzio­wa­nia kon­kur­sów kla­sy C na zawo­dach ogól­no­pol­skich.

Oceny doko­nu­je 3 sędziów w prze­szko­dach (każ­dy z sędziów w innej) i jeden sędzia na odcin­ku stę­pa oce­nia­ją­cy pra­wi­dło­wość stę­pa. Sędziowie na prze­szko­dach doko­nu­ją oce­ny każ­de­go ele­men­tu oddziel­nie z (dokład­no­ścią do 0,1 pkt.). Wynik pró­by tere­no­wej sta­no­wi śred­nia oce­ny 3 sędziów wyra­żo­na w punk­tach boni­fi­ka­cyj­nych pomniej­szo­ny o ewen­tu­al­ne punk­ty kar­ne za błę­dy. Wynik pró­by tere­no­wej obli­cza­ny jest przez biu­ro zawo­dów.

U koni 5 let­nich do wyni­ku doli­cza­ne są punk­ty za naj­krót­szy w kolej­no­ści, łącz­ny czas poko­ny­wa­nia wszyst­kich prze­szkód (patrz poni­żej).

Ocenie podlegają

Dążność do ruchu naprzód i odwa­ga 0 – 2 pkt

Rytm i ela­stycz­ność 0 – 2 pkt

Posłuszeństwo i pra­ca na pomo­cach 0 – 2 pkt

Umiejętność i chęć cią­gnię­cia 0 – 2 pkt

PUNKTY KARNE

 • w stę­pie, za pierw­sze 5 sekund zmia­ny cho­du bez punk­tów kar­nych, za każ­de następ­ne 5 sekund zmia­ny cho­du – 0,1 pkt
 • prze­kro­cze­nie nor­my cza­su we wszyst­kich odcin­kach – 0,1 pkt za każ­dą sek
 • napra­wa błę­du tra­sy w prze­szko­dzie – 0,5 pkt
 • omi­nię­cie bram­ki, obo­wiąz­ko­we­go prze­jaz­du lub celow­ni­ków – eli­mi­na­cja
 • prze­kro­cze­nie cza­su mak­sy­mal­ne­go w prze­szko­dzie – eli­mi­na­cja
 • zej­ście luza­ka lub zawod­ni­ka w prze­szko­dzie – 1 pkt

DYSTANSE

Odcinki 4‑latki 5‑latki 6‑latki
A 4 – 5 km 5 – 6 km 6 – 8 km
D 800‑1000 m 800‑1000 m 800‑1000 m
E 4 – 5 km 5 – 6 km 6 – 7 km
Przeszkody 4 5 6 – 8
Bramki 4 5 5 – 6

TEMPO (PRĘDKOŚĆ)

Odcinki 4‑latki 5‑latki 6‑latki
A 13 km/h 14 km/h 15 km/h
D 7 km/h 7 km/h 7 km/h
E 13 km/h 13 km/h 14 km/h

koni 5‑letnich doli­cza­ne są punk­ty boni­fi­ka­cyj­ne za naj­krót­szy w kolej­no­ści, łącz­ny czas poko­ny­wa­nia wszyst­kich 5 prze­szkód mara tono­wych. Mimo poko­na­nia mara­to­nu w naj­krót­szym czy dobrym cza­sie, bar­dzo istot­ny jest styl poko­ny­wa­nia prze­szkód, któ­re­go oce­na nie musi być zwią­za­na z punk­ta­mi przy­zna­wa­ny­mi za czas.

Koń któ­ry uzy­skał naj­krót­szy łącz­ny czas:

 • 1 miej­sce – 1 pkt.
 • 2 miej­sce – 0,8 pkt.
 • 3 miej­sce – 0,6 pkt.
 • 4 miej­sce – 0,4 pkt.
 • 5 miej­sce – 0,2 pkt.
 • 6 miej­sce oraz kolej­ne – 0 pkt.

PRÓBA ZRĘCZNOŚCI POWOŻENIA (na styl)

Oceny doko­nu­je 3 oso­bo­wa komi­sja wysta­wia­jąc wspól­ną notę za każ­dy ele­ment oce­nia­ny z dokład­no­ścią do 0,1 pkt. Suma punk­tów za poszcze­gól­ne ele­men­ty sta­no­wi wynik wyra­ża­ny w punk­tach boni­fi­ka­cyj­nych, poda­wa­ny wraz z komen­ta­rzem przez prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji.
Wynik może być pomniej­szo­ny o punk­ty kar­ne za błę­dy.

Ocenie podlegają następujące cechy

Dążność do ruchu naprzód 0 – 2 pkt

Rytm i ela­stycz­ność 0 – 2 pkt

Posłuszeństwo i ule­głość 0 – 2 pkt

Umiejętność i chęć cią­gnię­cia 0 – 2 pkt

KARY ZA BŁĘDY

 • Zrzutka – 0,2 pkt
 • 1 nie­po­słu­szeń­stwo – 0,2 pkt
 • 2 nie­po­słu­szeń­stwo – 0,4 pkt
 • 3 nie­po­słu­szeń­stwo – eli­mi­na­cja
 • Przekroczenie nor­my cza­su – 0,2 pkt za każ­dą sekun­dę
 • Ominięcie ele­men­tu tra­sy – eli­mi­na­cja

PRÓBA SKŁADA SIĘ Z:

 • Konie 4 let­nie 14 – 16 prze­szkód pręd­kość – 200 m/min
 • Konie 5 let­nie 14 – 16 prze­szkód pręd­kość – 230 m/min
 • Konie 6 let­nie zgod­nie z prze­pi­sa­mi PZJ – kl. C

O kolej­no­ści w MPMK decy­du­je suma punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych uzy­ska­nych w kolej­nych trzech pró­bach (plus wynik oce­ny na trój­ką­cie w przy­pad­ku koni 4‑letnich). Klasyfikacja koni 6‑letnich zgod­nie z prze­pi­sa­mi PZJ.

Hodowca i Jeździec