Selekcja

Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych w 2011 r.

 

Terminy rozpoczęcia treningów oraz prób dzielności w 2011 r.

(stacjonarny 60-dniowy trening wierzchowy klaczy ras szlachetnych w ZT: Bogusławice, Racot, Doruchów, Włocławek i 60-dniowy trening zaprzęgowy klaczy śląskich w ZT Książ)

Racot
m, wlkp, spI Turnus 04.02 – 04.04 (zmiana z 05.04)
II Turnus 20.05 – 19.07 – odwołany
III Turnus 17.10 – 16.12 – odwołany
Bogusławicem, wlkp, spI Turnus 28.01 – 29.03
II Turnus 08.04 – 07.06
III Turnus 30.09 – 02.12 (zmiana z 29.11)
Doruchówm, wlkp, spI Turnus 27.01 – 28.03
II Turnus 28.04 – 27.06 (zmiana z 07.04 – 06.06)
III Turnus 08.09 – 07.11
Włocławekm, wlkp, spI Turnus 03.02 – 05.04 (zmiana z 04.04)
II Turnus 14.04 – 13.06
III Turnus 26.09 – 25.11 (zmiana z 09.09 – 08.11)
Książśl.I Turnus 15.02 – 15-16.04
II Turnus 10.05 – 08-09.07

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2011 r.:

 • Do ZT będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej;
 • Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące, maksymalny 5 lat. Wynik końcowy próby klaczy 5-letnich zostanie pomniejszony o 5 %;
 • Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy niskoźrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy;
 • Klacze ras m, wlkp i sp zgłaszane do treningu powinny być zajeżdżone, tzn. poruszać się stępem i kłusem pod jeźdźcem oraz muszą podawać wszystkie nogi. Kierownik ZT ma prawo do 7 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy zachowanie jej odbiega od normy. O decyzji tej musi zostać powiadomione pisemnie biuro PZHK oraz właściciel;
 • Klacze rasy śląskiej muszą być przyzwyczajone do podawania wszystkich nóg, oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania;
 • W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, przedstawiciel OZHK/WZHK lub przedstawiciel PZHK oraz jeden z członków komisji oceny i lekarz weterynarii ZT;
 • Właściciele klaczy 4- i 5-letnich zobowiązani są do zadeklarowania, że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich okręgowych lub ogólnopolskich;
 • Właściciel klaczy musi przedstawić lekarzowi weterynarii w ZT paszport konia wydany przez PZHK, zawierający aktualne szczepienia przeciwko grypie. Brak szczepień lub nieprawidłowości w ich wpisaniu dyskwalifikują klacz z udziału w treningu 60-dniowym, a opłata za zgłoszenie do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
 • Klacze zgłaszane do ZT muszą być zmierzone oraz ocenione przez inspektora OZHK/WZHK i uzyskać wstępną bonitację min. 75 pkt.;
 • Właściciele są zobowiązani zgłaszać klacz do treningu do właściwego OZHK/WZHK najpóźniej miesiąc przed kwalifikacją, składając wniosek o wpis do Księgi Stadnej. Następnie OZHK/WZHK zgłaszają klacze do PZHK. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy;
 • Właściciele klaczy są zobligowani do wpłacenia na konto PZHK kwoty 400 zł od każdej klaczy zgłoszonej do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. W przypadku zakwalifikowania klaczy kwota ta zostaje wliczona w koszty treningu. Zwrot kwoty następuje jedynie przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby, bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);
 • W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobowiązany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego wykonanego najwcześniej 2 tygodnie przed kwalifikacją; brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
 • Program kwalifikacji: klacze będą mierzone (3 wymiary), prezentowane pod siodłem i ocenione na płycie. Godziny rozpoczęcia kwalifikacji określone zostaną przez PZHK. Do treningu zostaną zakwalifikowane tylko te klacze, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzyskają 75 pkt. bonitacyjnych. Zbyt późne dowiezienie klaczy na kwalifikację będzie skutkowało nieprzyjęciem jej do ZT;
 • Umowę dotyczącą treningu właściciel podpisuje z PZHK. Koszt 60-dniowego treningu klaczy szlachetnych wynosi 2.700 zł (45 zł brutto za dzień). Podobnie, jak w latach ubiegłych, 70% kosztów treningu będzie pokrywane przez PZHK w przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi.
Hodowca i Jeździec