Selekcja

Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych w 2018 r.

 

Terminy rozpoczęcia treningów oraz prób dzielności w 2018 r.

(sta­cjo­nar­ny 60-dniowy tre­ning wierzchowy/zaprzęgowy kla­czy ras szla­chet­nych w ZT: Doruchów, Łąck, Klikowa oraz 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy kla­czy rasy ślą­skiej w ZT Książ).

Doruchów
(tre­ning wierz­cho­wy)
m, wlkp, sp, zagr. I Turnus 09.04. – 07.06. – max. 18 kla­czy
II Turnus 10.09. – 08.11. – odwo­ła­ny
Łąck
(tre­ning wierz­cho­wy)
m, wlkp, sp, zagr. I Turnus 10.04. – 08.06. – max. 18 kla­czy
(zmia­na ter­mi­nu z 12.03. – 10.05.)
II Turnus 07.08. – 05.10. – odwo­ła­ny
Bielice
(tre­ning wierz­cho­wy)
m, wlkp, sp, zagr. dodat­ko­wy Turnus  19.03. – 17.05.
Klikowa
(tre­ning zaprzę­go­wy)
m, wlkp, sp, zagr., śl.* I Turnus 13.03. – 11 – 12.05. – max. 18 kla­czy
II Turnus 02.07. – 30 – 31.08. – odwo­ła­ny
Książ
(tre­ning zaprzę­go­wy)
śl. I Turnus 14.02. – 13 – 14.04. – max. 24 kla­cze
II Turnus 08.05. – 06 – 07.07. – odwo­ła­ny

* Do kwa­li­fi­ka­cji w zaprzę­go­wym Zakładzie Treningowym w Klikowej mogą przy­stą­pić kla­cze rasy śl., jeże­li po ter­mi­nie zgło­szeń kla­czy ras m, wlkp, sp i zagr. do ZT pozo­sta­ną nie­wy­ko­rzy­sta­ne miej­sca.

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2018 r.:

Postanowienia ogólne:

 1. Zgłoszenia
  Klacze nale­ży zgła­szać do wła­ści­we­go OZHK/WZHK naj­póź­niej mie­siąc przed kwa­li­fi­ka­cją, skła­da­jąc wnio­sek o wpis do Księgi Stadnej. W zgło­sze­niu kla­czy do OZHK/WZHK nale­ży podać jej nazwę i numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny (z pasz­por­tu), dane wła­ści­cie­la (imię, nazwi­sko, PESEL, adres kore­spon­den­cyj­ny, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, serię i numer dowo­du oso­bi­ste­go oraz wysta­wia­ją­cy go pod­miot) z adno­ta­cją, że jest to zgło­sze­nie kla­czy do ZT. Dane te będą nie­zbęd­ne w związ­ku z pod­pi­sy­wa­niem przez PZHK umo­wy z wła­ści­cie­la­mi kla­czy zakwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu. PZHK nie będzie przyj­mo­wał zgło­szeń bez­po­śred­nio od wła­ści­cie­li kla­czy.
 2. Opłaty:
  Koszt sta­cjo­nar­ne­go 60-dniowego tre­nin­gu wierzchowego/zaprzęgowego kla­czy wyno­si od 3.370 do 4.200 (56,17 – 70 zł brutto/dzień), w zależ­no­ści od zakła­du.
  W przy­pad­ku zaak­cep­to­wa­nia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zło­żo­ne­go przez PZHK pro­gra­mu doto­wa­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej kla­czy pod­da­wa­nych 60-dniowemu tre­nin­go­wi, będzie moż­li­wość dofi­nan­so­wa­nia przez PZHK do 70% kosz­tów takie­go tre­nin­gu, nie wię­cej niż 2.593,50 zł. Pozostałe min. 30% kosz­tów tre­nin­gu pokry­wa wła­ści­ciel kla­czy.
  Zakład
  Treningowy
  Opłaty uisz­cza­ne przez wła­ści­cie­la kla­czy Kwota
  z dota­cji 3)
  Całość
  kosz­tów tre­nin­gu
  I rata 1) II rata 2)
  Doruchów 300,00 846,00
  (726 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.)
  2.394,00 3.420,00
  Łąck 300,00 1.126,50
  (1.006,5 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.)
  2.593,50 3.900,00
  Klikowa 300,00 831,00
  (711 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.)
  2.359,00 3.370,00
  Klikowa * 300,00 1.126,50
  (1.006,50 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.)
  2.593,50 3.900,00
  Książ 300,00 900,00
  (780 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.)
  2.520,00 3.600,00
  Książ ** 300,00 1.426,50
  (1.306,50 zł. tre­ning, 120 zł. ubezp.)
  2.593,50 4.200,00

  1) – kwo­ta wpła­ca­na przez wła­ści­cie­la kla­czy naj­póź­niej na dwa tygo­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją;
  2) – kwo­ta wpła­ca­na przez wła­ści­cie­la naj­póź­niej do 18 dnia tre­nin­gu. Kwota jest sumą opła­ty za tre­ning i ubez­pie­cze­nia kla­czy;
  3) – mak­sy­mal­na war­tość dota­cji do tre­nin­gu, w przy­pad­ku zaak­cep­to­wa­nia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zło­żo­ne­go przez PZHK pro­gra­mu doto­wa­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej kla­czy pod­da­wa­nych 60-dniowemu tre­nin­go­wi;
  * – wyż­sza kwo­ta za tre­ning w ZT Klikowa doty­czy przy­pad­ku, gdy do tre­nin­gu zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­nych 12 – 15 kla­czy (przy licz­bie kla­czy mniej­szej niż 12 tre­ning nie odbę­dzie się).
  * – wyż­sza kwo­ta za tre­ning w ZT Książ doty­czy przy­pad­ku, gdy do tre­nin­gu zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­nych 10 – 14 kla­czy obcych (przy licz­bie kla­czy mniej­szej niż 10 tre­ning nie odbę­dzie się).
  Właściciele kla­czy zobli­go­wa­ni są do uisz­cze­nia opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wyso­ko­ści 300 zł za każ­dą klacz zgło­szo­ną do ZT, bez­po­śred­nio po otrzy­ma­niu potwier­dze­nia z OZHK/WZHK, że ich klacz zosta­ła przy­ję­ta na kwa­li­fi­ka­cję, nie póź­niej niż 2 tygo­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją. Brak wpła­ty w wyzna­czo­nym do tego ter­mi­nie skut­ko­wać będzie skre­śle­niem kla­czy z listy zgło­szeń.
  W przy­pad­ku wol­nych miejsc, zgło­sze­nia kla­czy będą przyj­mo­wa­ne w ter­mi­nie póź­niej­szym niż mie­siąc przed kwa­li­fi­ka­cją. W tej sytu­acji warun­kiem zaak­cep­to­wa­nia zgło­sze­nia kla­czy będzie wcze­śniej­sze uisz­cze­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej 300 zł. Na prze­le­wie nale­ży nanieść adno­ta­cję „Zgłoszenie kla­czy do ZT”. Klacze, za któ­re nie zosta­nie doko­na­na wpła­ta, nie będą dopusz­czo­ne do kwa­li­fi­ka­cji.

 3. Zdrowie
  Klacze muszą posia­dać świa­dec­two zdro­wia wysta­wio­ne przez leka­rza wete­ry­na­rii oraz pasz­port konia wyda­ny przez PZHK z wpi­sa­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko gry­pie. Brak szcze­pień bądź jakie­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści w sche­ma­cie szcze­pień spo­wo­du­ją nie­do­pusz­cze­nie kla­czy do kwa­li­fi­ka­cji. Obowiązuje nastę­pu­ją­cy sche­mat szcze­pień:
  1. szcze­pie­nia pod­sta­wo­we:
   • pierw­sze szcze­pie­nie – w dniu roz­po­czę­cia szcze­pień;
   • dru­gie szcze­pie­nie – pomię­dzy 21. a 92. dniem od pierw­sze­go szcze­pie­nia.
  2. szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce:
   • pierw­sze szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce przed upły­wem 7‑go mie­sią­ca od dru­gie­go szcze­pie­nia pod­sta­wo­we­go;
   • szcze­pie­nie pod­sta­wo­we i pierw­sze szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce sta­no­wią szcze­pie­nie bazo­we;
   • kolej­ne szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce, zgod­nie z zale­ce­niem pro­du­cen­ta, w okre­sie przed upły­wem 1 roku;
   • każ­de szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce musi być wyko­na­ne nie póź­niej niż 7 dni przed przy­by­ciem na kwa­li­fi­ka­cję, wli­cza­jąc w to dzień wyko­na­nia szcze­pie­nia;
   • koń w momen­cie przy­by­cia na kwa­li­fi­ka­cję musi mieć potwier­dzo­ne w pasz­por­cie mini­mum szcze­pie­nie pod­sta­wo­we;
   • każ­de szcze­pie­nie musi być wpi­sa­ne do pasz­por­tu konia i poświad­czo­ne pod­pi­sem i pie­cząt­ką leka­rza wete­ry­na­rii doko­nu­ją­ce­go szcze­pie­nia.

  W przy­pad­ku wszel­kie­go rodza­ju zmian skór­nych, wła­ści­ciel zobli­go­wa­ny jest przed­sta­wić wynik bada­nia labo­ra­to­ryj­ne­go z okre­su nie wcze­śniej niż dwóch tygo­dni przed kwa­li­fi­ka­cją. Brak wyni­ków badań skut­ko­wać będzie nie­przy­ję­ciem kla­czy do ZT, a opła­ta za zgło­sze­nie kla­czy do ZT nie będzie pod­le­ga­ła zwro­to­wi;
  W cza­sie kwa­li­fi­ka­cji klacz nie może być pod wpły­wem środ­ków pobu­dza­ją­cych ani uspo­ka­ja­ją­cych (doping). Kierownik Zakładu ma pra­wo do 18 dnia po kwa­li­fi­ka­cji wyco­fać klacz z tre­nin­gu, gdy jej zacho­wa­nie odbie­ga od nor­my. O tym fak­cie musi być powia­do­mio­ny pisem­nie wła­ści­ciel oraz PZHK.

 4. Pozostałe infor­ma­cje:
  1. W przy­pad­ku kla­czy 4‑letnich i star­szych przy zgło­sze­niu nale­ży prze­ka­zać pisem­ne oświad­cze­nie wła­ści­cie­la (wzór – załącz­nik nr 1), że klacz nie star­to­wa­ła w zawo­dach jeź­dziec­kich ran­gi regio­nal­nej, ogól­no­pol­skiej lub wyż­szej. W przy­pad­ku poświad­cze­nia nie­praw­dy, wła­ści­ciel zobo­wią­za­ny będzie do opła­ce­nia kosz­tów tre­nin­gu do dnia wyco­fa­nia kla­czy z ZT bądź zwro­tu otrzy­ma­nej dota­cji.
  2. Klacz musi być jało­wa lub nisko­źreb­na (mak­sy­mal­nie do 3 mie­sią­ca cią­ży włącz­nie w momen­cie roz­po­czę­cia tre­nin­gu). W przy­pad­ku kla­czy nisko­źreb­nych w cza­sie kwa­li­fi­ka­cji nale­ży przed­sta­wić Komisji świa­dec­two pokry­cia kla­czy. W przy­pad­ku zata­je­nia infor­ma­cji o źreb­no­ści kla­czy ani Polski Związek Hodowców Koni, ani Zakład Treningowy nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za kon­se­kwen­cje zdro­wot­ne kla­czy i źre­bię­cia oraz ewen­tu­al­ne poro­nie­nia;
  3. Klacze muszą bez opo­ru i stwa­rza­nia nie­bez­pie­czeń­stwa dla sie­bie oraz obsłu­gi dawać się uwią­zy­wać w celu wyko­ny­wa­nia nie­zbęd­nych czyn­no­ści pie­lę­gna­cyj­nych.
  4. W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT doko­nu­ją­cej oce­ny przy­go­to­wa­nia kla­czy wcho­dzi: kie­row­nik ZT, przed­sta­wi­ciel PZHK lub OZHK/WZHK oraz co naj­mniej jeden z człon­ków komi­sji oce­ny i lekarz wete­ry­na­rii ZT;
  5. W przy­pad­ku nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy do tre­nin­gu z powo­du zbyt niskiej boni­ta­cji, wery­fi­ka­cja boni­ta­cji może nastą­pić komi­syj­nie, naj­wcze­śniej w cza­sie kolej­nej kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT lub pró­by kla­czy w ZT.
  6. Klacz może przy­stą­pić do powtór­ne­go tre­nin­gu, rów­nież w ZT o innym pro­fi­lu niż ten, w któ­rym uczest­ni­czy­ła poprzed­nio. W takim wypad­ku wła­ści­ciel kla­czy pokry­wa całość kosz­tów tre­nin­gu.
  7. Umowę doty­czą­cą tre­nin­gu kla­czy wła­ści­ciel pod­pi­su­je z PZHK;
  8. Klacz powin­na być ode­bra­na przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu pró­by dziel­no­ści, po jej zakoń­cze­niu.
  9. Właściciel, któ­ry bez uza­sad­nio­nych przy­czyn zaak­cep­to­wa­nych przez PZHK, wyco­fa przed koń­cem tre­nin­gu klacz, jest zobo­wią­za­ny opła­cić całość kosz­tów tre­nin­gu.
  10. Jeżeli licz­ba zgło­szeń kla­czy na dany nabór jest mniej­sza niż 12, Polski Związek Hodowców Koni zastrze­ga sobie pra­wo do odwo­ła­nia tre­nin­gu i prze­nie­sie­nia zgło­szo­nych kla­czy do inne­go Zakładu Treningowego o tym samym pro­fi­lu.
  11. Wszelkie przy­pad­ki nie­uję­te w regu­la­mi­nie, pod­le­gać będą decy­zji Komisji Kwalifikacyjnej/ Oceniającej kla­cze.

Postanowienia szczegółowe:

Klacze m, sp, wlkp, zagr.

 1. Zgłoszenia:
  Minimalny wiek kla­czy kwa­li­fi­ko­wa­nych do ZT wyno­si 33 mie­sią­ce. Nie ma ogra­ni­czeń doty­czą­cych gór­nej gra­ni­cy wie­ku. Nie obni­ża się wyni­ku koń­co­we­go ze wzglę­du na wiek. Do kwa­li­fi­ka­cji przy­stę­pu­ją kla­cze zgło­szo­ne przez OZHK/WZHK. O przy­stą­pie­niu kla­czy do kwa­li­fi­ka­cji, oprócz pozo­sta­łych warun­ków for­mal­nych, decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.
  Do ZT w pierw­szej kolej­no­ści będą przyj­mo­wa­ne kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej, któ­rych wła­ści­ciel zło­żył wnio­sek o wpis do Księgi Stadnej.
 2. Opłaty:
  1. W przy­pad­ku kla­czy, któ­re uzy­ska­ły mini­mum boni­ta­cyj­ne i zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do ZT, kwo­ta 300 zł jest trak­to­wa­na jako I rata za tre­ning kla­czy.
  2. Zwrot opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej nastę­pu­je rów­nież w przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję z powo­du cho­ro­by bądź pad­nię­cia (wła­ści­ciel musi przed­sta­wić zaświad­cze­nie lekarsko-weterynaryjne w przy­pad­ku cho­ro­by lub potwier­dze­nie pad­nię­cia);
  3. W przy­pad­ku wyco­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję oraz nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej uzy­ska­ły mniej niż 72 pkt. boni­ta­cyj­ne, opła­ta 300 zło­tych nie będzie zwra­ca­na.
  4. Wpłatę II raty nale­ży doko­nać naj­póź­niej do 18. dnia tre­nin­gu. Niewpłacenie tej kwo­ty w w/w ter­mi­nie skut­ko­wać będzie wyco­fa­niem kla­czy z tre­nin­gu.
 3. Powtórny tre­ning:
  Klacz, któ­ra:
  • zosta­nie wyco­fa­na przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu, z inne­go powo­du niż kon­tu­zja i/lub cho­ro­ba,
  • nie zda pró­by dziel­no­ści (oce­na nie­do­sta­tecz­na),

  może przy­stą­pić do ponow­ne­go tre­nin­gu i pró­by w roku następ­nym, ale jedy­nie w ZT o tym samym pro­fi­lu w jakim była pod­da­wa­na tre­nin­go­wi pier­wot­nie. W takim wypad­ku wła­ści­ciel kla­czy jest zobo­wią­za­ny pokryć całość kosz­tów ponow­ne­go tre­nin­gu.

 4. W dniu kwa­li­fi­ka­cji po jej zakoń­cze­niu, lekarz wete­ry­na­rii pobie­ra krew od zakwa­li­fi­ko­wa­nych kla­czy i odsy­ła do Laboratorium (na koszt wła­ści­cie­la). W przy­pad­ku bra­ku zgod­no­ści pocho­dze­nia, klacz zosta­je wyco­fa­na z ZT, a wszyst­kie kosz­ty poby­tu i tre­nin­gu kla­czy pokry­wa wła­ści­ciel.
  W przy­pad­ku kla­czy, któ­rych krew zosta­ła pobra­na i prze­sła­na do Laboratorium przed kwa­li­fi­ka­cją, wła­ści­cie­le zobo­wią­za­ni są powia­do­mić o tym leka­rza wete­ry­na­rii przed pobra­niem przez nie­go krwi w dniu kwa­li­fi­ka­cji.
 5. W dniu pró­by dziel­no­ści kla­cze m, wlkp, sp i zagr. do niej przy­stę­pu­ją­ce są komi­syj­nie mie­rzo­ne i boni­to­wa­ne w celu wpi­sa­nia do odpo­wied­niej księ­gi. Do dnia pró­by dziel­no­ści klacz musi mieć okre­ślo­ne mar­ke­ry gene­tycz­ne oraz wła­ści­ciel musi uiścić opła­tę za oce­nę i wpis do księ­gi w odpo­wied­nim OZHK/WZHK. W przy­pad­ku 5‑letnich kla­czy wpi­sa­nych do księ­gi, pomia­ry, oce­na i boni­ta­cja komi­syj­na sta­no­wią wery­fi­ka­cję oce­ny przy wpi­sie. Bonitacja i pomia­ry komi­syj­ne nie pod­le­ga­ją ponow­nej wery­fi­ka­cji.

Klacze śląskie:

 1. Zgłoszenia:
  Minimalny wiek kla­czy kwa­li­fi­ko­wa­nych do ZT wyno­si 33 mie­sią­ce, mak­sy­mal­ny 5 lat (liczo­ne do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym klacz koń­czy 5 lat).
  Do kwa­li­fi­ka­cji przy­stę­pu­ją kla­cze zgło­szo­ne przez OZHK/WZHK. O przy­stą­pie­niu kla­czy do kwa­li­fi­ka­cji, oprócz pozo­sta­łych warun­ków for­mal­nych, decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.
  Do ZT będą przyj­mo­wa­ne kla­cze wpi­sa­ne lub speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej lub wstęp­nej, dla któ­rych wysta­wio­ny został Wniosek o wpis do księ­gi. Pierwszeństwo przy zgło­sze­niach mają kla­cze speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej.
 2. Opłaty:
  1. W przy­pad­ku kla­czy, któ­re uzy­ska­ły mini­mum boni­ta­cyj­ne i zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do ZT, kwo­ta 300 zł jest trak­to­wa­na jako I rata za tre­ning kla­czy.
  2. W przy­pad­ku wyco­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję oraz nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nia kla­czy, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej uzy­ska­ły mniej niż 74 pkt. boni­ta­cyj­ne, opła­ta 300 zło­tych nie będzie zwra­ca­na.
  3. Zwrot opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej nastę­pu­je w przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję z powo­du cho­ro­by bądź pad­nię­cia (wła­ści­ciel musi przed­sta­wić zaświad­cze­nie lekarsko-weterynaryjne w przy­pad­ku cho­ro­by lub potwier­dze­nie pad­nię­cia);
  4. Wpłatę II raty nale­ży doko­nać naj­póź­niej do 18. dnia tre­nin­gu. Niewpłacenie tej kwo­ty w w/w ter­mi­nie skut­ko­wać będzie wyco­fa­niem kla­czy z tre­nin­gu.
 3. Powtórny tre­ning:
  Klacz, któ­ra:
  • zosta­nie wyco­fa­na z ZT z powo­du cho­ro­by i/lub kon­tu­zji
  • zosta­nie wyco­fa­na przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu,
  • nie zda pró­by dziel­no­ści (oce­na nie­do­sta­tecz­na),

  może przy­stą­pić do ponow­ne­go tre­nin­gu i pró­by w roku następ­nym, ale jedy­nie w ZT o tym samym pro­fi­lu w jakim była pod­da­wa­na tre­nin­go­wi pier­wot­nie, pod warun­kiem, że speł­nia wyma­ga­nia doty­czą­ce wie­ku. W takim wypad­ku wła­ści­ciel kla­czy jest zobo­wią­za­ny pokryć całość kosz­tów ponow­ne­go tre­nin­gu.

 4. Do dnia pró­by dziel­no­ści zakwa­li­fi­ko­wa­ne do tre­nin­gu kla­cze muszą mieć wyko­na­ne bada­nia mar­ke­rów gene­tycz­nych. W przy­pad­ku bra­ku zgod­no­ści pocho­dze­nia, klacz zosta­je wyco­fa­na z ZT, a wszyst­kie kosz­ty poby­tu i tre­nin­gu kla­czy pokry­wa wła­ści­ciel.

KWALIFIKACJA DO TRENINGU WIERZCHOWEGO:

 1. Klacze zgła­sza­ne do tre­nin­gu powin­ny być zajeż­dżo­ne, tzn. poru­szać się stę­pem i kłu­sem pod jeźdź­cem oraz muszą poda­wać wszyst­kie nogi. Właściciele kla­czy zobo­wią­za­ni są zabrać na kwa­li­fi­ka­cję ogło­wie, sio­dło, cza­prak kla­czy (ew. ochra­nia­cze).
 2. W cza­sie kwa­li­fi­ka­cji, przy pre­zen­to­wa­niu kla­czy pod sio­dłem dopusz­czo­ne jest sto­so­wa­nie ochra­nia­czy o wymia­rach: do 30 cm (nogi przed­nie), do 17 cm (nogi tyl­ne)
PROGRAM:

Klacze będą mie­rzo­ne (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry), pre­zen­to­wa­ne pod sio­dłem oraz oce­nia­ne na pły­cie i trój­ką­cie w ruchu (stęp i kłus). Do tre­nin­gu zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ne tyl­ko te kla­cze, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzy­ska­ją mini­mum 72 pkt. boni­ta­cyj­ne. Zgłoszone kla­cze muszą zostać dowie­zio­ne do Zakładu Treningowego przed godzi­ną roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji. Zbyt póź­ne dowie­zie­nie kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję będzie skut­ko­wa­ło nie­przy­ję­ciem jej do ZT. Godziny roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji okre­ślo­ne zosta­ną przez PZHK, nie póź­niej niż tydzień przed dniem kwa­li­fi­ka­cji.

KWALIFIKACJA DO TRENINGU ZAPRZĘGOWEGO:

Klacze kie­ro­wa­ne do tre­nin­gu zaprzę­go­we­go muszą poda­wać wszyst­kie nogi oraz być przy­uczo­ne do opro­wa­dza­nia w ręku oraz lon­żo­wa­nia w obie stro­ny w uprzę­ży z pod­ogo­niem i pod­pin­ką, bez wymo­gu oprzę­ga­nia;

PROGRAM:

Klacze będą mie­rzo­ne (trzy pod­sta­wo­we wymia­ry), pre­zen­to­wa­ne na lon­ży w uprzę­ży oraz oce­nia­ne na pły­cie i trój­ką­cie w ruchu (stęp i kłus). Do tre­nin­gu zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ne tyl­ko te kla­cze, któ­re w oce­nie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzy­ska­ją mini­mum 72 (m, wlkp, sp, zagr.) lub 74 (śl.) pkt. boni­ta­cyj­ne. Zgłoszone kla­cze muszą zostać dowie­zio­ne do Zakładu Treningowego przed godzi­ną roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji. Zbyt póź­ne dowie­zie­nie kla­czy na kwa­li­fi­ka­cję będzie skut­ko­wa­ło nie­przy­ję­ciem jej do ZT. Godziny roz­po­czę­cia kwa­li­fi­ka­cji okre­ślo­ne zosta­ną przez PZHK, nie póź­niej niż tydzień przed dniem kwa­li­fi­ka­cji.

Hodowca i Jeździec