Stacjonarny 60-dniowy trening zaprzęgowy klaczy ras szlachetnych w 2022 r.

Terminy rozpoczęcia treningów oraz prób dzielności w 2022 r.

Klikowa
(trening zaprzęgowy)
m, wlkp, sp, zagr., śl.*I Turnus – 05.03. – 4-5.05.
Klikowa
(trening zaprzęgowy)
m, wlkp, sp, zagr., śl.*II Turnus – 27.05. – 26-27.07.

* Do kwalifikacji w zaprzęgowym Zakładzie Treningowym w Klikowej mogą przystąpić klacze rasy śl., jeżeli po terminie zgłoszeń klaczy ras m, wlkp, sp i zagr. do ZT pozostaną niewykorzystane miejsca.

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2022 r.:

Postanowienia ogólne:

I. Zgłoszenia

Klacze należy zgłaszać do właściwego OZHK/WZHK najpóźniej tydzień przed kwalifikacją, składając wniosek o wpis do księgi stadnej. W zgłoszeniu klaczy do OZHK/WZHK należy podać jej nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu) z adnotacją, że jest to zgłoszenie klaczy do ZT. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy.

II. Opłaty:

I TURNUS

Koszt I turnusu stacjonarnego 60-dniowego treningu zaprzęgowego klaczy wynosi:

 • 5.340,00 zł. (89 zł. brutto/dzień) w przypadku zakwalifikowania do treningu 16-18 klaczy,
 • 5.820,00 zł. (97 zł. brutto/dzień) w przypadku zakwalifikowania do treningu 12-15 klaczy,
 • przy liczbie klaczy mniejszej niż 12 sztuk trening nie odbędzie się.

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu. Pozostałe min. 30% kosztów treningu pokrywa właściciel klaczy. W przypadku zmniejszenia dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi suma dofinansowywania przez PZHK kosztów treningu może ulec zmniejszeniu.

ZT Turnus IOpłaty Uiszczane przez właściciela klaczyKwota
z dotacji 3)
Całość
kosztów
treningu
I rata 1)II rata 2)
Klikowa
(16-18 klaczy)
324 zł
(300 zł + 8% VAT*)
1.611 zł
(1.302 zł trening + 190 zł ubezp. + 8% VAT*)
3.738 zł5.340 zł
Klikowa
(12-15 klaczy)
324 zł
(300 zł + 8% VAT*)
1.767 zł
(1.446 zł trening + 190 zł ubezp. + 8% VAT*)
4.074 zł5.820 zł

1) – kwota wpłacana przez właściciela klaczy najpóźniej na dwa tygodnie przed kwalifikacją;
2) – kwota wpłacana przez właściciela najpóźniej do 18 dnia treningu. Kwota jest sumą opłaty za trening i ubezpieczenia klaczy;
3) – maksymalna wartość dotacji do treningu, w przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi;
* – dopłata 8% VAT wynika z ustawy o VAT, Polski Związek Hodowców Koni zobowiązany jest do zapłacenia 8% podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego od każdej faktury za usługi związane z rolnictwem.

II TURNUS

Koszt II turnusu stacjonarnego 60-dniowego treningu zaprzęgowego klaczy wynosi:

 • 5.760,00 zł. (96 zł. brutto/dzień) w przypadku zakwalifikowania do treningu 16-18 klaczy,
 • 6.120,00 zł. (102 zł. brutto/dzień) w przypadku zakwalifikowania do treningu 12-15 klaczy,
 • przy liczbie klaczy mniejszej niż 12 sztuk trening nie odbędzie się.

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu. Pozostałe min. 30% kosztów treningu pokrywa właściciel klaczy. W przypadku zmniejszenia dotacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi suma dofinansowywania przez PZHK kosztów treningu może ulec zmniejszeniu.

ZT Turnus IIOpłaty Uiszczane przez właściciela klaczyKwota
z dotacji 3)
Całość
kosztów
treningu
I rata 1)II rata 2)
Klikowa
(16-18 klaczy)
324 zł
(300 zł + 8% VAT*)
1.747 zł
(1.428 zł trening + 190 zł ubezp. + 8% VAT*)
4.032 zł5.760 zł
Klikowa
(12-15 klaczy)
324 zł
(300 zł + 8% VAT*)
1.864 zł
(1.536 zł trening + 190 zł ubezp. + 8% VAT*)
4.284 zł6.120 zł

1) – kwota wpłacana przez właściciela klaczy najpóźniej na dwa tygodnie przed kwalifikacją;
2) – kwota wpłacana przez właściciela najpóźniej do 18 dnia treningu. Kwota jest sumą opłaty za trening i ubezpieczenia klaczy;
3) – maksymalna wartość dotacji do treningu, w przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi;
* – dopłata 8% VAT wynika z ustawy o VAT, Polski Związek Hodowców Koni zobowiązany jest do zapłacenia 8% podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego od każdej faktury za usługi związane z rolnictwem.

Właściciele klaczy zobligowani są do uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 324 zł za każdą klacz zgłoszoną do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK/WZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż tydzień przed kwalifikacją. Brak wpłaty w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie skreśleniem klaczy z listy zgłoszeń.

W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia klaczy będą przyjmowane w terminie późniejszym niż tydzień przed kwalifikacją. W tej sytuacji warunkiem zaakceptowania zgłoszenia klaczy będzie wcześniejsze uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej 324 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie klaczy do ZT”. Klacze, za które nie zostanie dokonana wpłata, nie będą dopuszczone do kwalifikacji.

III. Zdrowie

Klacze muszą posiadać paszport konia wydany przez PZHK z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie klaczy do kwalifikacji.

Obowiązuje następujący schemat szczepień:
 1. szczepienia podstawowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień;
  • drugie szczepienie – pomiędzy 21. a 92. dniem od pierwszego szczepienia.
 2. szczepienie przypominające:
  • pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego;
  • szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe;
  • kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
  • każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
  • koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
  • każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie klaczy do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
W czasie kwalifikacji klacz nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy jej zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK.

IV. Pozostałe informacje:

 1. W przypadku klaczy 4-letnich i starszych przy zgłoszeniu należy przekazać pisemne oświadczenie właściciela (wzór – załącznik nr 1), że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich rangi regionalnej, ogólnopolskiej lub wyższej. W przypadku poświadczenia nieprawdy, właściciel zobowiązany będzie do opłacenia kosztów treningu do dnia wycofania klaczy z ZT bądź zwrotu otrzymanej dotacji.
 2. Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy niskoźrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy. W przypadku zatajenia informacji o źrebności klaczy zarówno Polski Związek Hodowców Koni jak i Zakład Treningowy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne klaczy i źrebięcia oraz ewentualne poronienia.
 3. Klacze muszą bez oporu i stwarzania niebezpieczeństwa dla siebie oraz obsługi dawać się uwiązywać w celu wykonywania niezbędnych czynności pielęgnacyjnych.
 4. W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, co najmniej jeden z członków komisji oceny i lekarz weterynarii ZT.
 5. W przypadku niezakwalifikowania klaczy do treningu z powodu zbyt niskiej bonitacji, weryfikacja bonitacji może nastąpić komisyjnie, najwcześniej w czasie kolejnej kwalifikacji klaczy do ZT lub próby klaczy w ZT.
 6. Klacz może przystąpić do powtórnego treningu, również w ZT o innym profilu niż ten, w którym uczestniczyła poprzednio. W takim wypadku właściciel klaczy pokrywa całość kosztów treningu.
 7. Umowę dotyczącą treningu klaczy właściciel podpisuje z PZHK;
 8. Klacz powinna być odebrana przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby dzielności, po jej zakończeniu.
 9. Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu klacz, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.
 10. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie, podlegać będą decyzji Komisji Kwalifikacyjnej/ Oceniającej klacze.

Postanowienia szczegółowe:

Klacze m, sp, wlkp, zagr.

I. Zgłoszenia:

Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące. Nie ma ograniczeń dotyczących górnej granicy wieku. Nie obniża się wyniku końcowego ze względu na wiek.

Do kwalifikacji przystępują klacze zgłoszone przez OZHK/WZHK. O przystąpieniu klaczy do kwalifikacji, oprócz pozostałych warunków formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Do ZT w pierwszej kolejności będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej, których właściciel złożył wniosek o wpis do księgi stadnej.

II. Opłaty:
 1. W przypadku klaczy, które uzyskały minimum bonitacyjne i zostały zakwalifikowane do ZT, kwota 324 zł jest traktowana jako I rata za trening klaczy.
 2. Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje w przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia).
 3. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia klaczy na kwalifikację oraz niezakwalifikowania klaczy, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej uzyskały mniej niż 72 pkt. bonitacyjne, opłata 324 złotych nie będzie zwracana.
 4. Wpłatę II raty należy dokonać najpóźniej do 18. dnia treningu. Niewpłacenie tej kwoty w w/w terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.
III. Powtórny trening:

Klacz, która:

 • zostanie wycofana przez właściciela przed końcem treningu, z innego powodu niż kontuzja i/lub choroba,
 • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),

może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim była poddawana treningowi pierwotnie. W takim wypadku właściciel klaczy jest zobowiązany pokryć całość kosztów ponownego treningu.

W dniu kwalifikacji po jej zakończeniu, lekarz weterynarii pobiera krew/włosy od zakwalifikowanych klaczy i odsyła do Laboratorium. W przypadku braku zgodności pochodzenia, klacz zostaje wycofana z ZT, a wszystkie koszty pobytu i treningu klaczy pokrywa właściciel. W przypadku klaczy, których materiał (krew/włosy) została pobrana i przesłana do Laboratorium przed kwalifikacją, właściciele zobowiązani są powiadomić o tym lekarza weterynarii przed pobraniem przez niego krwi/włosów w dniu kwalifikacji.

W dniu próby dzielności klacze m, wlkp, sp i zagr. do niej przystępujące są komisyjnie mierzone i bonitowane w celu wpisania do odpowiedniej księgi. Do dnia próby dzielności klacz musi mieć określone markery genetyczne oraz właściciel musi uiścić opłatę za ocenę i wpis do księgi w odpowiednim OZHK/WZHK. W przypadku 5-letnich klaczy wpisanych do księgi, pomiary, ocena i bonitacja komisyjna stanowią weryfikację oceny przy wpisie. Bonitacja i pomiary komisyjne nie podlegają ponownej weryfikacji.

Klacze śląskie:

I. Zgłoszenia:

Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące. Nie ma ograniczeń dotyczących górnej granicy wieku. Nie obniża się wyniku końcowego ze względu na wiek.

Do kwalifikacji przystępują klacze zgłoszone przez OZHK/WZHK. O przystąpieniu klaczy do kwalifikacji, oprócz pozostałych warunków formalnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Do ZT będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej lub wstępnej, dla których wystawiony został Wniosek o wpis do księgi stadnej. Pierwszeństwo przy zgłoszeniach mają klacze spełniające warunki wpisu do księgi głównej.

II. Opłaty:
 1. W przypadku klaczy, które uzyskały minimum bonitacyjne i zostały zakwalifikowane do ZT, kwota 324 zł jest traktowana jako I rata za trening klaczy.
 2. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia klaczy na kwalifikację oraz niezakwalifikowania klaczy, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej uzyskały mniej niż 74 pkt. bonitacyjne, opłata 324 złotych nie będzie zwracana.
 3. Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje w przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);
 4. Wpłatę II raty należy dokonać najpóźniej do 18. dnia treningu. Niewpłacenie tej kwoty w w/w terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.
III. Powtórny trening:

Klacz, która:

 • zostanie wycofana z ZT z powodu choroby i/lub kontuzji,
 • zostanie wycofana przez właściciela przed końcem treningu,
 • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),

może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim była poddawana treningowi pierwotnie. W takim wypadku właściciel klaczy jest zobowiązany pokryć całość kosztów ponownego treningu.

Do dnia próby dzielności zakwalifikowane do treningu klacze muszą mieć wykonane badania markerów genetycznych. W przypadku braku zgodności pochodzenia, klacz zostaje wycofana z ZT, a wszystkie koszty pobytu i treningu klaczy pokrywa właściciel.


KWALIFIKACJA DO TRENINGU ZAPRZĘGOWEGO:

Klacze kierowane do treningu zaprzęgowego muszą podawać wszystkie nogi oraz być przyuczone do oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania.

PROGRAM:

Klacze będą mierzone (trzy podstawowe wymiary), prezentowane na lonży w uprzęży oraz oceniane na płycie i trójkącie w ruchu (stęp i kłus) metodą bonitacyjną oraz liniową. Do treningu zostaną zakwalifikowane tylko te klacze, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzyskają minimum 72 (m, wlkp, sp, zagr.) lub 74 (śl.) pkt. bonitacyjne. Zgłoszone klacze muszą zostać dowiezione do Zakładu Treningowego przed godziną rozpoczęcia kwalifikacji. Zbyt późne dowiezienie klaczy na kwalifikację będzie skutkowało nieprzyjęciem jej do ZT. Godziny rozpoczęcia kwalifikacji określone zostaną przez PZHK, nie później niż tydzień przed dniem kwalifikacji.

Scroll to Top