Selekcja

Program próby zaprzęgowej ogierów ras szlachetnych

 

Program próby

Próba trwa dwa dni. W przy­pad­ku licz­by ogie­rów mniej­szej niż 12 szt., pró­ba może trwać jeden dzień. W cza­sie tre­nin­gu i pró­by obo­wią­zu­je uprząż szo­ro­wa, jed­no­li­ta dla wszyst­kich ogie­rów uczest­ni­czą­cych w tre­nin­gu i pró­bie.

Uwaga!
Dyskwalifikacja w jed­nym z ele­men­tów pró­by ozna­cza nie­ukoń­cze­nie pró­by dziel­no­ści.

Dzień pierwszy:

 1. Próba na czwo­ro­bo­ku wg załą­czo­ne­go pro­gra­mu.
  Trening oraz wszyst­kie pró­by prze­pro­wa­dzo­ne są w pojeź­dzie mara­to­no­wym jed­no­kon­ny z hamul­cem, o wymia­rach zgod­nych z regu­la­mi­nem dys­cy­pli­ny powo­że­nia.
  Tabela 1
  Próba na czwo­ro­bo­ku.
  L.p. Ocenione ele­men­ty
  1. A
  C
  wjazd kłu­sem robo­czym
  w lewo
  2. C C koło w lewo o śred­ni­cy 30 – 40 m
  3. H X F zmia­na kie­run­ku kłu­sem o wydłu­żo­nym wykro­ku
  4. F A
  A A
  kłus robo­czy
  koło w pra­wo o śred­ni­cy 30 – 40 m
  5. K X M zmia­na kie­run­ku kłu­sem o wydłu­żo­nym wykro­ku
  6. M C przej­ście do stę­pa pośred­nie­go
  7. C H stęp pośred­ni
  8. H X F zmia­na kie­run­ku stę­pem swo­bod­nym o wydłu­żo­nym wykro­ku
  9. F A K stęp pośred­ni
  10. K X M zmia­na kie­run­ku stę­pem swo­bod­nym o wydłu­żo­nym wykro­ku
  11. M C stęp pośred­ni
  12. C stój – nie­ru­cho­mość 5″, ruszyć stę­pem pośred­nim
  13. H ruszyć kłu­sem robo­czym opu­ścić czwo­ro­bok w A

  Oceny:

  1. Chody – stęp obszer­ność, regu­lar­ność,
  swo­bo­da i takt
  10
  2. Chody – kłus 10
  3. Impuls chęć do ruchu naprzód,
  zaan­ga­żo­wa­nie zadu
  10
  4. Posłuszeństwo reak­cje na pomo­ce,
  współ­pra­ca z powo­żą­cym
  10
  5. Przydatność do pra­cy w zaprzę­gu chęć do współ­pra­cy 10
  Maksymalna ilość punk­tów 50

  Punkty za ujeż­dże­nie przy­zna­je się według nastę­pu­ją­cych zasad (tabe­la 2):

  1. oce­na 46 i wię­cej pkt. – 20 pkt.;
  2. za każ­dy pkt. mniej za oce­nę ujeż­dże­nia zmniej­sza się wynik ogie­ra o 0,7 pkt.

  Tabela 2
  Przeliczanie oce­ny na czwo­ro­bo­ku na punk­ty

  Ocena Pkt. Ocena Pkt Ocena Pkt
  46 i wię­cej 20 35 12,3 24 4,6
  45 19,3 34 11,6 23 3,9
  44 18,6 33 10,9 22 3,2
  43 17,9 32 10,2 21 2,5
  42 17,2 31 9,5 20 1,8
  41 16,5 30 8,8 19 1,1
  40 15,8 29 8,1 18 0,4
  39 15,1 28 7,4 17 0 dys­kwa­li­fi­ka­cja
  38 14,4 27 6,7
  37 13,7 26 6
  36 13 25 5,3
 2. Próba szyb­ko­ści w kłu­sie na dystan­sie 1 km, tem­po 19 km/godz.
  Teren pła­ski, pod­ło­że natu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Pojazd jak w pró­bie na czwo­ro­bo­ku. Najlepszy wynik, za któ­ry przy­zna­je się max. ilość 10 punk­tów usta­la się na 3 min. 15 sek. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 3 min. 15 sek. nie jest nagra­dza­ny punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi. Zmiana cho­du w tej pró­bie na wię­cej niż 5 foulee galo­pu jest kara­na doda­niem do uzy­ska­ne­go cza­su 5 sek. Pięciokrotna zmia­na cho­du ozna­cza dys­kwa­li­fi­ka­cję.
  Punkty za oce­nę szyb­ko­ści w kłu­sie, w ska­li przy­zna­je się według nastę­pu­ją­cych zasad:
  1. czas 3′15″ min – 15 pkt.
  2. za każ­dą sekun­dę wię­cej odej­mu­je­my 0,33 pkt.

  Tabela 3
  Przeliczania cza­su w kłu­sie na punk­ty

  Czas Pkt. Czas Pkt.
  3′15″ 15 3′38″ 7,41
  3′16″ 14,67 3′39″ 7,08
  3′17″ 14,34 3′40″ 6,75
  3′18″ 14,01 3′41″ 6,42
  3′19″ 13,68 3′42″ 6,09
  3′20″ 13,35 3′43″ 5,76
  3′21″ 13,02 3′44″ 5,43
  3′22″ 12,69 3′45″ 5,1
  3′23″ 12,36 3′46″ 4,77
  3′24″ 12,03 3′47″ 4,44
  3′25″ 11,7 3′48″ 4,11
  3′26″ 11,37 3′49″ 3,78
  3′27″ 11,04 3′50″ 3,45
  3′28″ 10,71 3′51″ 3,12
  3′29″ 10,38 3′52″ 2,79
  3′30″ 10,05 3′53″ 2,46
  3′31″ 9,72 3′54″ 2,13
  3′32″ 9,39 3′55″ 1,8
  3′33″ 9,06 3′56″ 1,47
  3′34″ 8,73 3′57″ 1,14
  3′35″ 8,4 3′58″ 0,81
  3′36″ 8,07 3′59″ 0,48
  3′37″ 7,74
  4′00″ 0,15

Powyżej 4′00″ – dys­kwa­li­fi­ka­cja.

Dzień drugi

 1. Próba wytrzy­ma­ło­ści.
  Chody prze­mien­ne stęp i kłus. Dystans 5 km, tem­po 15 km/godz. Teren pła­ski, pod­ło­że natu­ral­ne (piasz­czy­ste, żwi­ro­we, tra­wia­ste). Zmiana cho­du do galo­pu powy­żej 5 foulee jest kara­na 5 sek. Pięciokrotna zmia­na cho­du powy­żej 5 foulee powo­du­je dys­kwa­li­fi­ka­cję. Próba odby­wa się w pojeź­dzie mara­to­no­wym jed­no­kon­nym z hamul­cem, o dłu­go­ści zgod­nej z regu­ła­mi powo­że­nia. Pojazdy muszą speł­niać pod­sta­wo­we warun­ki bez­pie­czeń­stwa. Obciążenie rów­ne 100 % masy cia­ła ogie­ra (masa pojaz­du + powo­żą­ce­go + ładu­nek). Najlepszy wynik, za któ­ry przy­zna­je się mak­sy­mal­ną ilość 10 punk­tów usta­la się na 20 min. Przejazd w cza­sie krót­szym niż 20 minut nie jest nagra­dza­ny punk­ta­mi boni­fi­ka­cyj­ny­mi.
  Punkty za oce­nę wytrzy­ma­ło­ści, przy­zna­je się według nastę­pu­ją­cych zasad:
  1. czas 20 minut – 10 pkt.
  2. za każ­de 10 sekund powy­żej 20 minut – odej­mu­je­my 0,2 pkt.

  Tabela 4
  Przeliczanie cza­su w pró­bie wytrzy­ma­ło­ści na punk­ty

  Czas Pkt. Czas Pkt. Czas Pkt.
  20′00″ – 20′10″ 10 22′51″ – 23′00″ 6,6 25′41″ – 25′50″ 3,2
  20′11″ – 20′20″ 9,8 23′01″ – 23′10″ 6,4 25′51″ – 26′00″ 3
  20′21″ – 20′30″ 9,6 23′11″ – 23′20″ 6,2 26′01″ – 26′10″ 2,8
  20′31″ – 20′40″ 9,4 23′21″ – 23′30″ 6 26′11″ – 26′20″ 2,6
  20′41″ – 20′50″ 9,2 23′31″ – 23′40″ 5,8 26′21″ – 26′30″ 2,4
  20′51″ – 21′00″ 9 23′41″ – 23′50″ 5,6 26′31″ – 26′40″ 2,2
  21′01″ – 21′10″ 8,8 23′51″ – 24′00″ 5,4 26′41″ – 26′50″ 2
  21′11″ – 21′20″ 8,6 24′01″ – 24′10″ 5,2 26′51″ – 27′00″ 1,8
  21′21″ – 21′30″ 8,4 24′11″ – 24′20″ 5 27′01″ – 27′10″ 1,6
  21′31″ – 21′40″ 8,2 24′21″ – 24′30″ 4,8 27′11″ – 27′20″ 1,4
  21′41″ – 21′50″ 8 24′31″ – 24′40″ 4,6 27′21″ – 27′30″ 1,2
  21′51″ – 22′00″ 7,8 24′41″ – 24′50″ 4,4 27′31″ – 27′40″ 1
  22′01″ – 22′10″ 7,6 24′51″ – 25′00″ 4,2 27′41″ – 27′50″ 0,8
  22′11″ – 22′20″ 7,4 25′01″ – 25′10″ 4 27′51″ – 28′00″ 0,6
  22′21″ – 22′30″ 7,2 25′11″ – 25′20″ 3,8 28′01″ – 28′10″ 0,4
  22′31″ – 22′40″ 7 25′21″ – 25′30″ 3,6 28′11″ – 28′20″ 0,2
  22′41″ – 22′50″ 6,8
  25′31″ – 25′40″ 3,4
  28′21″ i wię­cej  dys­kwa­li­fi­ka­cja
 2. Próba szyb­ko­ści w stę­pie.
  Warunki doty­czą­ce pojaz­du, uprzę­ży, obcią­że­nia i pod­ło­ża, jak w pró­bie wytrzy­ma­ło­ści. Dystans 500 m. tem­po 8 km/godz. Zmiana cho­du na kłus czy galop powy­żej 5 foulee/ kro­ków jest kara­ne 5 sek. Pięciokrotna zmia­na cho­du powy­żej 5 foulee/kroków powo­du­je dys­kwa­li­fi­ka­cję.
  Punkty za oce­nę szyb­ko­ści w stę­pie przy­zna­je się według nastę­pu­ją­cych zasad:
  1. czas 3′45″ – 10 punk­tów
  2. za każ­dą sekun­dę powy­żej cza­su 3′45″ – odej­mu­je­my 0,2 pkt.

  Tabela 5
  Przeliczanie cza­su w stę­pie na punk­ty

  Czas Pkt. Czas Pkt.
  3′45″ 10 4′10″ 5
  3′46″ 9,8 4′11″ 4,8
  3′47″ 9,6 4′12″ 4,6
  3′48″ 9,4 4′13″ 4,4
  3′49″ 9,2 4′14″ 4,2
  3′50″ 9 4′15″ 4
  3′51″ 8,8 4′16″ 3,8
  3′52″ 8,6 4′17″ 3,6
  3′53″ 8,4 4′18″ 3,4
  3′54″ 8,2 4′19″ 3,2
  3′55″ 8 4′20″ 3
  3′56″ 7,8 4′21″ 2,8
  3′57″ 7,6 4′22″ 2,6
  3′58″ 7,4 4′23″ 2,4
  3′59″ 7,2 4′24″ 2,2
  4′00″ 7 4′25″ 2
  4′01″ 6,8 4′26″ 1,8
  4′02″ 6,6 4′27″ 1,6
  4′03″ 6,4 4′28″ 1,4
  4′04″ 6,2 4′29″ 1,2
  4′05″ 6 4′30″ 1
  4′06″ 5,8 4′31″ 0,8
  4′07″ 5,6 4′32″ 0,6
  4′08″ 5,4 4′33″ 0,4
  4′09″ 5,2 4′34″ 0,2

  4′35″ i powy­żej dys­kwa­li­fi­ka­cja

 3. Test obce­go powo­żą­ce­go
  Wykonywany jest w ostat­nim tygo­dniu poprze­dza­ją­cym pró­bę.
  Oceniane są:
  • chęć współ­pra­cy z powo­żą­cym;
  • pod­da­wa­nie się woli powo­żą­ce­go;
  • podat­ność na pomo­ce;
  • ela­stycz­ność;
  • przy­dat­ność do pra­cy w zaprzę­gu;

  Maksymalna oce­na 10 punk­tów
  Obcy powo­żą­cy oce­nia w/w cechy łącz­nie w ska­li 10 punk­tów. Wynik mno­ży się przez 1,5.
  Wynik oce­ny obce­go powo­żą­ce­go jest poda­wa­ny do wia­do­mo­ści po zakoń­cze­niu pró­by.

Kierownik oce­nia: przy­dat­ność do użyt­ko­wa­nie zaprzę­go­we­go cha­rak­ter, tem­pe­ra­ment, stęp w zaprzę­gu i kłus w zaprzę­gu w ska­li od 1 do 10 punk­tów. Do osta­tecz­nej punk­ta­cji wyni­ki oce­ny za cha­rak­ter, tem­pe­ra­ment, stęp w zaprzę­gu i kłus w zaprzę­gu mno­ży się przez 0,5

Na wyni­ki pró­by skła­da­ją się oce­ny wysta­wio­ne przez Kierownika Zakładu Treningowego na pod­sta­wie obser­wa­cji w trak­cie tre­nin­gu, ocen Komisji wysta­wio­nych pod­czas dwóch dni pró­by, oraz oce­ny obce­go powo­żą­ce­go (test obce­go powo­żą­ce­go).
Kierownik Zakładu Treningowego zobo­wią­za­ny jest do przed­sta­wie­nia wyni­ków oce­ny w przed­dzień pró­by.

Cechy uwzględ­nia­ne przy oce­nie ogie­rów i ich wagi eko­no­micz­ne

L.p. Cecha Ocena
Kierownika
ZT
Ocena
Komisji
Ocena
obce­go
powo­żą­ce­go
1. Charakter 5
2. Temperament 5
3. Przydatność do użyt­ko­wa­nia zaprzę­go­we­go 10
4. Stęp w zaprzę­gu 5
5. Kłus w zaprzę­gu 5
6. Test obce­go powo­żą­ce­go 15
7. Ujeżdżenie 20
8. Próba szyb­ko­ści w stę­pie 10
9. Próba szyb­ko­ści w kłu­sie 15
10. Próba wytrzy­ma­ło­ści 10
 • oce­na wybit­na: powy­żej 95 pkt.
 • oce­na bar­dzo dobra: 85 –94,99 pkt.
 • oce­na dobra: 75 – 84,99 pkt.
 • oce­na dosta­tecz­na: 65 – 74,99 pkt.
 • oce­na nie­do­sta­tecz­na: poni­żej 65 pkt
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec