Stacjonarny trening ogierów ras szlachetnych w 2014 r.

Terminy kwalifikacji i prób dzielności w 2014 r.

Rodzaj próbyZTData kwalifikacjiData próby
Ogiery szlachetne – m, wlkp, sp i import.
(trening wierzchowy)
ZT Bielice24-25 czerwca1-2 października
zmiana z 2-3.10.
Ogiery śląskie, szlachetne
(trening zaprzęgowy)
ZT Książ12 sierpnia10-11 października

Opłaty

KOSZT (brutto):

 • 100-dniowego treningu wierzchowego wynosi 6.000 zł
 • 60-dniowego treningu zaprzęgowego wynosi 3.000 zł

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej ogierów poddawanych 60/100-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK do 70% kosztów takiego treningu.

Zgłoszenia

W zgłoszeniu ogiera do OZHK/WZHK należy podać jego nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko/nazwę, NIP, PESEL/REGON, serię i numer dowodu osobistego właściciela, adres, numer telefonu kontaktowego) z adnotacją, że jest to zgłoszenie ogiera do ZT. Dane te będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami ogierów zakwalifikowanych do treningu.

Badania markerów genetycznych

Ogiery zakwalifikowane do treningu muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. W tym celu lekarz weterynarii pracujący na zlecenie Zakładu Treningowego pobiera krew zakwalifikowanym ogierom i wysyła ją do analizy. Pochodzenie potwierdza się na podstawie badań markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. Jeśli wynik badania wykaże niezgodność pary rodzicielskiej, ogier zostanie wycofany z treningu. W takiej sytuacji koszty pobytu i treningu ogiera w ZT pokrywa właściciel.

UWAGA: PZHK pokrywa koszty badań markerów genetycznych tylko w przypadku ogierów zakwalifikowanych do treningu .

Ogiery hodowli zagranicznej

Ogiery zagraniczne (z właściwych ksiąg stadnych – patrz strona: www.pzhk.pl) muszą zostać zgłoszone do właściwego OZHK/WZHK oraz wpisane do bazy PZHK. Należy pamiętać, iż w paszporcie zagranicznym ogiera winien być wpisany polski właściciel, a dokonać tego winien związek rodzimy (czyli zagraniczny), który wydał paszport.

W celu zarejestrowania ogiera hodowli zagranicznej w polskiej bazie pracownik odpowiedniego OZHK/WZHK musi zidentyfikować konia, m. in. poprzez porównanie z opisem graficznym w jego paszporcie. Pracownik OZHK/WZHK wykonuje kserokopię stron z paszportu: z datą urodzenia i nazwą, z rodowodem i opisem oraz ze stroną z wpisanym polskim właścicielem i nazwą pod jaką został zarejestrowany koń. Jeżeli dokumenty konia nie zostały wystawione w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, właściciel jest zobowiązany przetłumaczyć je u tłumacza przysięgłego i tłumaczenie to wraz z oryginalnym dokumentem hodowlanym dostarczyć do OZHK/WZHK.

Zdrowie

Ogiery muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

 1. szczepienia bazowe:
  • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
  • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia
 2. szczepienie przypominające:
  • co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu);
  • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację.

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwu tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nie przyjęciem ogiera do ZT.

Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi.

W czasie kwalifikacji, przy prezentowaniu ogierów pod siodłem, dopuszczone jest stosowanie na przednich nogach ochraniaczy o wymiarach do 30 cm. Stosowanie owijek na przednich lub tylnych kończynach nie jest dopuszczone.

W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać ogiera z treningu, gdy jego zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK

Przybywające do ZT ogiery, mimo braku widocznych zmian skórnych, mogą być nosicielami np. grzybicy i pomimo przestrzegania zasad higieny przez organizatora treningu osobniki mniej odporne mogą się zachorować i zostać czasowo wycofane z pracy, co odbije się na wyniku próby dzielności. Dlatego zalecamy, aby przybywające na kwalifikacje ogiery zostały uodpornione na tę chorobę za pomocą szczepienia przeciw grzybicy (podobna zasada obowiązuje np. w Niemczech).

Uwaga: na każdym etapie kwalifikacji i treningu wykluczone zostaną ogiery, u których stwierdzi się występowanie wad zwrotnych (łykawość, dychawica świszcząca, wartogłowienie, ślepota miesięczna) oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowa budowa szczęki – zgryz karpiowaty lub zgryz szczupaczy, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).

Powtórny trening

Ogier, który:

 • zostanie wycofany przez właściciela przed końcem treningu, z innego powodu niż kontuzja i/lub choroba
 • nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),
 • zda próbę dzielności, ale z wynikiem niewystarczającym do wpisu do księgi,

może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim był poddawany treningowi pierwotnie, pod warunkiem, że spełnia wymagania dotyczące wieku. W takim wypadku właściciel ogiera jest zobowiązany pokryć całkowite koszty ponownego treningu. Wynik końcowy próby dzielności ogiera po drugim stacjonarnym treningu jest obniżany o 10% i jest wynikiem ostatecznym (nawet, jeśli jest gorszy od wyniku uzyskanego po pierwszym stacjonarnym treningu

Ogier, który został wycofany z treningu z powodu kontuzji i/lub choroby, może przystąpić do powtórnego treningu na takich samych warunkach (wiek i koszty) jak inne ogiery powtarzające trening. W tym przypadku wynik końcowy nie jest obniżany o 10%

Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn, zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu ogiera, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.

Porażenie krtani

Do księgi koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia szlachetnego półkrwi i śląskiej nie mogą być wpisane konie, u których stwierdzono jakikolwiek stopień porażenia krtani. Gdy właściciel ogiera nie zgadza się poddać ogiera podejrzanego o porażenie krtani badaniu endoskopowemu, podczas kwalifikacji lub treningu, ogier taki zostanie wyłączony z kwalifikacji lub treningu. Informacja o podejrzeniu porażenia krtani u ogiera i terminie badania musi jak najszybciej w formie pisemnej zostać przekazana właścicielowi przez kierownika ZT lub inną upoważnioną osobę. Biuro PZHK musi być poinformowane o zaistniałym fakcie w formie pisemnej.

Podczas treningu ogier nie ma prawa opuścić ZT w celu uczestniczenia w zawodach sportowych np. MPMK.

Scroll to Top