Sprawy związkowe

Nasza misja

 

Działamy na rzecz rozwoju hodowli koni i przemysłu konnego w Polsce.

Wszelką dzia­łal­ność władz PZHK musi cha­rak­te­ry­zo­wać celo­wość. Jedynie przy pod­po­rząd­ko­wa­niu tej dzia­łal­no­ści rygo­rom celo­we­go i umie­jęt­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne­go postę­po­wa­nia jest moż­li­we osią­ga­nie wyzna­czo­nych celów oraz opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie dostęp­nych środ­ków finan­so­wych z budże­tu orga­ni­za­cji.

Przystępując do for­mu­ło­wa­nia celu stra­te­gicz­ne­go i ope­ra­cyj­nych celów roz­wo­ju Polskiego Związku Hodowców Koni, wzię­to pod uwa­gę:

  • obec­ny stan orga­ni­za­cji i sto­pień zaspo­ko­je­nia potrzeb jej człon­ków,
  • wyni­ki ana­li­zy zewnętrz­nych (szan­se i zagro­że­nia) oraz wewnętrz­nych (sil­ne i sła­be stro­ny PZHK) uwa­run­ko­wań roz­wo­ju orga­ni­za­cji,
  • głów­ne pro­ble­my dal­sze­go roz­wo­ju orga­ni­za­cji (barie­ry i ogra­ni­cze­nia), czy­li pro­ble­my wyma­ga­ją­ce roz­wią­za­nia lub zła­go­dze­nia ich nega­tyw­nych skut­ków dla PZHK i śro­do­wi­ska hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni.

Umożliwiło to wska­za­nie zwłasz­cza tych pro­ble­mów, któ­re mogą utrud­niać lub hamo­wać roz­wój PZHK w sytu­acji, gdy nie będą one pomyśl­nie roz­wią­zy­wa­ne.

Hodowca i Jeździec