Sprawy związkowe

Newsletter PZHK

 

Polecamy nasz dzien­ny (wpi­sy z poprzed­nie­go dnia wysy­ła­ne codzien­nie o godzi­nie 8‑ej), coty­go­dnio­wy (wysy­ła­ny w sobo­ty o godzi­nie 10-ej) lub żywie­nio­wy (wpi­sy doty­czą­ce „Porad żywie­nio­wych” wysy­ła­ne nie­zwłocz­nie po ich publi­ka­cji) Newsletter, czy­li prze­gląd ostat­nich aktu­al­no­ści, któ­re uka­za­ły się na naszej stro­nie. Subskrypcja jest oczy­wi­ście bez­płat­na! Wiadomości wysy­ła­ne są jedy­nie wte­dy, gdy w aktu­al­no­ściach na stro­nie PZHK poja­wi­ło się coś nowe­go, od wysył­ki poprzed­nie­go Newslettera.
Jeśli zechcą Państwo zmie­nić swo­ją sub­skryp­cję (czę­sto­tli­wość otrzy­my­wa­nia wia­do­mo­ści) lub anu­lo­wać któ­rą­kol­wiek z list, wystar­czy klik­nąć w odpo­wied­ni odno­śnik na dole otrzy­ma­nej wia­do­mo­ści (w przy­pad­ku wypi­sa­nia się ze wszyst­kich dostęp­nych list adres e‑mail będzie wyka­so­wa­ny z naszej bazy, przez admi­ni­stra­to­ra stro­ny, bez zbęd­nej zwło­ki).

Aby zamó­wić Newsletter, wystar­czy wpi­sać adres e‑mail w polu poni­żej i wybrać cho­ciaż jed­ną z pro­po­no­wa­nych list. Na Państwa skrzyn­kę mailo­wą przyj­dzie proś­ba o potwier­dze­nie sub­skryp­cji Newslettera – w razie jej bra­ku, pro­szę zaj­rzeć do fol­de­ru SPAM. Subskrypcję nale­ży potwier­dzić w cią­gu 24h, po tym cza­sie nale­ży pono­wić wypeł­nie­nie for­mu­la­rza.

Formularz:

Zapisanie się na Newsletter jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją poniż­sze­go oświad­cze­nia:

Wyrażam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez Polski Związek Hodowców Koni (dalej PZHK) z sie­dzi­bą w Warszawie (00 – 673) przy ul. Koszykowej 60/62 m. 16, w celu komu­ni­ka­cji zwią­za­nej z uru­cho­mie­niem i wysył­ką Newslettera PZHK.
Oświadczam, że PZHK poin­for­mo­wał mnie o dobro­wol­no­ści poda­nia danych i przy­słu­gu­ją­cych mi pra­wach, w szcze­gól­no­ści o pra­wie dostę­pu do tre­ści danych, ich aktu­ali­za­cji i zapo­mnie­nia. 

Hodowca i Jeździec