Aktualności

Dopłaty do utylizacji koni

29 czerwca 2007 · Kategoria: Finansowanie, ·

Dzięki sta­ra­niom PZHK w roz­po­rzą­dze­niu Rady Ministrów doty­czą­cym m.in. uty­li­za­cji zwłok zwie­rząt uwzględ­nio­no rów­nież konie. Oto frag­ment roz­po­rzą­dze­nia z 26 kwiet­nia br. w spra­wie szcze­gó­ło­we­go zakre­su i kie­run­ków dzia­łań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz spo­so­bów ich reali­za­cji (Dz.U. nr 77, poz. 512, 513, 514 para­graf 1, pkt. 4)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwa­na dalej „Agencją”, udzie­la pomo­cy finan­so­wej, zwa­nej dalej „pomo­cą”, z prze­zna­cze­niem na: zbiór, trans­port i uniesz­ko­dli­wie­nie padłych zwie­rząt gospo­dar­skich z gatun­ku bydło, owce, kozy, świ­nie lub konie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec