Aktualności

Działalność Sekcji Hodowców Koników Polskich w 2007 r.

22 kwietnia 2008 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa:

Cykl imprez hodowlano-jeździeckich Sekcja roz­po­czę­ła polo­wy­mi pró­ba­mi użyt­ko­wo­ści, w dniu 10 czerw­ca, w Stajni Stary Jasiniec k. Koronowa (woj. kujawsko-pomorskie). Stajnia pro­wa­dzo­na jest przez Państwa Iwonę i Bartosza Michałków, a jej cen­tral­ne poło­że­nie uła­twia ewen­tu­al­ny dowóz koni z ościen­nych woje­wództw. Jest to nie­wąt­pli­wie dobre miej­sce do prze­pro­wa­dza­nia prób wierz­cho­wych.

Święto Konika Polskiego w Wojnowie, orga­ni­zo­wa­ne przez rodzi­nę Państwa Niedbalskich, w minio­nym roku odby­ło się w dniach 17 – 18 sierp­nia. Najważniejsza część Święta to Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego, roz­gry­wa­ny od 2005 roku jako Memoriał Profesora Tadeusza Vetulaniego. Składa się on z trzech kon­ku­ren­cji: raj­du na orien­ta­cję na dystan­sie 20 km, pró­by tere­no­wej z 12 prze­szko­da­mi i indy­wi­du­al­ne­go wyści­gu na dystan­sie ok. 500 m. W roku 2007 do kon­kur­su zgło­szo­nych zosta­ło 21 koni­ków (w tym 3 ogie­ry, 6 kla­czy i 12 wała­chów), repre­zen­tu­ją­cych 8 ośrod­ków jeź­dziec­kich z 3 woje­wództw (warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomor­skie). Łącznie po 3 kon­ku­ren­cjach skla­sy­fi­ko­wa­nych zosta­ło 18 koni, któ­re ukoń­czy­ły WKKP, a zwy­cięz­cą został wał. Ozdobnik ze SB PAN Popielno, na któ­rym jecha­ła Agnieszka Turniak (stu­dent­ka z SGGW odby­wa­ją­ca prak­ty­kę w Popielnie). Impreza ta poza walo­ra­mi jeź­dziec­ki­mi, pro­mo­cją cech użyt­ko­wych koni­ków pol­skich, ma upa­mięt­niać doko­na­nia Profesora Tadeusza Vetulaniego w two­rze­niu i pro­pa­go­wa­niu tej rasy koni. Sekcja ści­śle współ­pra­cu­je przy jej orga­ni­za­cji z synem Profesora, Panem Profesorem Zygmuntem Vetulanim, pra­cow­ni­kiem nauko­wym Uniwersytetu Poznańskiego. Organizowany dru­gie­go dnia festyn, przy szko­le w Wojnowie, na trwa­le wpi­sał się już w kalen­darz mazur­skich imprez waka­cyj­nych, chęt­nie oglą­da­nych przez tury­stów. Niewątpliwie jed­ną z naj­więk­szych jego atrak­cji są poka­zy z udzia­łem koni­ków pol­skich w wyko­na­niu miej­sco­wej mło­dzie­ży z KJ „Laszka”, jak rów­nież kaska­de­rów ama­to­rów i zawo­do­wych, a furo­rę od dwóch lat robi Jakub Ciemnoczołowski, ze swo­im ogie­rem Panczo.

„Tarpaniada – 2007”, a jed­no­cze­śnie VIII Krajowa Wystawa Koników Polskich, odby­ła się w dniach 25 – 26 sierp­nia, na tere­nie SO Sieraków. Tę naj­więk­szą impre­zę poświę­co­ną koni­kom pol­skim orga­ni­zu­je­my wspól­nie z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Poznaniu i SO Sieraków. Koniki zgło­szo­ne do Krajowej Wystawy kon­ku­ro­wa­ły ze sobą w róż­nych kla­sach, a mia­no­wi­cie: ogie­ry 4‑letnie i star­sze, ogie­ry 3‑letnie, ogie­ry 2‑letnie i rocz­ne i odpo­wied­nio w tych samych gru­pach wie­ko­wych kla­cze. Ogółem w wysta­wie wzię­ły udział 34 konie, w tym 12 ogie­rów i 22 kla­cze, gdzie obok pań­stwo­wych i pry­wat­nych hodow­ców z Polski, było tak­że 2 hodow­ców z Niemiec. W gru­pie ogie­rów czem­pio­nem został Jar – ur. 2002r. (Jermak – Jara), hodow­li SO Sieraków, a wice­czem­pio­nem Newton – ur. 2004r. (Jemen – Newa) hodow­li SK Kobylniki. W gru­pie kla­czy czem­pion­ką zosta­ła Klatka – ur. 2003r. (Nobis – Klaksa) z SK Dobrzyniewo, a wice­czem­pion­ką Pozycja – ur. 2001r. (Trucht – Porada) z SO Sieraków. Tarpaniada to rów­nież polo­we pró­by użyt­ko­wo­ści, semi­na­rium nauko­we oraz róż­ne kon­kur­sy i poka­zy z udzia­łem koni­ków pol­skich (Grupy Andrzeja Woźniaka z SO Sieraków).

„Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie” miał miej­sce w dniach 31 sierp­nia i 1 wrze­śnia na tere­nie Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Podobnie jak w roku ubie­głym pierw­szy dzień prze­zna­czo­ny został na polo­we pró­by użyt­ko­wo­ści. Natomiast dru­gie­go dnia zapre­zen­to­wa­no i omó­wio­no (z uwzględ­nie­niem przy­na­leż­no­ści do wyod­ręb­nio­nych linii gene­alo­gicz­nych) sta­do pod­sta­wo­we gru­py sta­jen­nej oraz doko­na­no wpi­su mło­dych kla­czy i ogie­rów zgło­szo­nych do księ­gi stad­nej koni­ków pol­skich. Niezależnie od tej czę­ści hodow­la­nej, któ­ra mia­ła rów­nież cha­rak­ter szkoleniowo-edukacyjny, odby­ło się semi­na­rium nauko­we, a na zakoń­cze­nie poka­zy kaska­der­skie w wyko­na­niu gru­py DESKA.

Kolejną impre­zę zor­ga­ni­zo­wał w dniu 7 wrze­śnia Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, a były nią polo­we pró­by użyt­ko­wo­ści. Zwierzyniec jest miej­scem prze­pro­wa­dza­nia prób dla hodow­ców z woj. lubel­skie­go i ościen­nych. Jednocześnie prze­gląd hodow­la­ny koni­ków gru­py sta­jen­nej, z Gospodarstwa Florianka, ma cha­rak­ter szkoleniowo-edukacyjny dla tych hodow­ców, któ­rzy przy­jeż­dża­ją do Zwierzyńca. Jest to bar­dzo dobre miej­sce zarów­no do prze­pro­wa­dza­nia prób polo­wych dla koni­ków (wierz­cho­wych i zaprzę­go­wych), jak i spo­tkań hodow­ców.

Bezpośrednio po impre­zie w Zwierzyńcu, tj. w dniach 8 – 9 wrze­śnia, odbył się „VI Piknik z Konikiem Polskim”. Piknik orga­ni­zo­wa­ny jest na tere­nie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, a głów­ni orga­ni­za­to­rzy czę­ści hodowlano-jeździeckiej, to OZHK Rzeszów oraz Danuta i Andrzej Dulianowie z Łask. Zgodnie z regu­la­mi­nem Pikniku wysta­wa hodow­la­na prze­pro­wa­dza­na jest osob­no dla koni­ków pol­skich, a dla jego uatrak­cyj­nie­nia tak­że dla koni innych ras hodo­wa­nych na tere­nie Podkarpacia. W gru­pie koni­ków pol­skich komi­sja oce­ni­ła 6 ogie­rów i 6 kla­czy, nato­miast do dru­giej gru­py zgło­szo­nych zosta­ło 9 koni, takich ras jak: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, rasy wiel­ko­pol­skiej, rasy ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty, rasy hucul­skiej, koni małych i kucy. W gru­pie ogie­rów czem­pio­nem został Nurmi – ur. 2001r. (Lemiesz – Nizina), hodow­li Danuty Nocleg-Dulian, a wice­czem­pio­nem Nepal – ur. 2003r. (Mortus – Natka), hodow­li Sławomira Peczke, wysta­wia­ny przez Kazimierza Wachela. Czempionką wśród kla­czy zosta­ła Hoża – ur. 1998r. (Trzmiel – Hurtnica), hodow­li RPN Zwierzyniec, wysta­wia­na przez Katarzynę Zacharczyk. Natomiast wice­czem­pion­ką Tisa – ur. 1998r. (Jantar – Tamiza), hodow­li Mirosława Jarmuża, wysta­wia­na przez Ireneusza Wasilewskiego. Poza czę­ścią hodow­la­ną roze­gra­no kon­kurs w powo­że­niu zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi, kon­kur­sy w sko­kach przez prze­szko­dy, tzw. „Ścieżka Jasielska” oraz atrak­cyj­ne poka­zy z udzia­łem koni­ków pol­skich i koni innych ras.

Ostatnia koni­ko­wa impre­za hodow­la­na zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na przez Stadninę Koni Syriusz Pana Mirosława Jarmuża z Kęblin (hodow­cę koni­ków pol­skich i koni ślą­skich) oraz OZHK Łódź. Odbyła się ona w dniu 10 listo­pa­da, a były nią polo­we pró­by użyt­ko­wo­ści, prze­gląd hodow­la­ny i wpis do księ­gi mło­dych ogie­rów z woj. łódz­kie­go i ościen­nych. Centralne poło­że­nie Kęblin, dobre warun­ki sta­jen­ne oraz odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne miej­sce do prze­pro­wa­dza­nia prób polo­wych (zaprzę­go­wych i wierz­cho­wych), jak rów­nież wzo­ro­wa orga­ni­za­cja, dobrze roku­ją tej impre­zie na przy­szłość. Wypełniłaby ona lukę w orga­ni­za­cji koni­ko­wych imprez w Centralnej Polsce.

Polowe pró­by użyt­ko­wo­ści są jed­nym z naj­waż­niej­szych zadań hodow­la­nych, jakie Sekcja orga­ni­zu­je wspól­nie ze związ­ka­mi woje­wódz­ki­mi, dla­te­go wyma­ga­ją one osob­ne­go omó­wie­nia. W roku 2007 prze­pro­wa­dzo­no je w 7 miej­scach i ogó­łem zali­czy­ło je 32 konie, w tym 17 ogie­rów i 15 kla­czy. Szczegółowy wykaz zamiesz­czo­no w poniż­szej tabe­li.

Miejsce pró­by
Termin
Próba wierz­cho­wa
Próba zaprzę­go­wa
Ogółem koni
ogie­ry
kla­cze
ogie­ry
kla­cze
Dębowiec 21.04.07
1
1
Smolajny 21.05.07
1
1
Stary Jasiniec 10.06.07
2
1
3
SO Sieraków 25.08.07
5
6
1
12
PAN Popielno 31.08.07
1
2
1
3
7
Zwierzyniec 07.09.07
3
2
5
Kębliny 10.11.07
1
1
1
3
Ogółem 2007
14
12
3
3
32

Warto pod­kre­ślić dobre przy­go­to­wa­nie koni do prób polo­wych, co zna­la­zło swo­je odzwier­cie­dle­nie w oce­nie koń­co­wej (osiem ogie­rów i osiem kla­czy z oce­ną wybit­ną). Z ogie­rów bio­rą­cych udział w pró­bie wierz­cho­wej na wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją: Patos – ur. 2004r. (Jenek – Potia) z SO Sieraków, Tajar – ur. 2002r. (Tytan – Troja), wł. Zbigniew Kowalewski (woj. warmińsko-mazurskie) i og. Medal – ur. 1999r. (Trębacz – Meduza), wł. Z.Sz.C.K.P. Krzelów (woj. kie­lec­kie). Natomiast wśród kla­czy wyróż­ni­ły się w pró­bie wierz­cho­wej: Goya – ur. 2001r. (Nobis – Gayga) i Heidi – ur. 2001r. (Jehol – Hawra), oby­dwie wł. Grzegorza Chyłka oraz Huryska – ur. 2004r. (Jermak – Huma) z SO Sieraków. Najlepsza w pró­bie zaprzę­go­wej była kl. Jeżynka – ur. 2004r. (Syriusz – Jętka) z PAN Popielno.

Do udzia­łu w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, jaka odby­ła się w Poznaniu w ramach Targów Farma – 2007, w dniach 27 – 30 wrze­śnia, Sekcja zgło­si­ła 6 ogie­rów i 6 kla­czy, któ­re zosta­ły przez komi­sję wyso­ko oce­nio­ne. W gru­pie ogie­rów tytuł czem­pio­na zdo­był Tacyt – ur. 2000r. (Osman – Tiara), któ­re­go wystaw­cą był Sławomir Walczuk (Laskowiec, woj. mazo­wiec­kie), a v‑ce czem­pio­nem został Murmańsk – ur. 2003r. (Knop – Murena), wysta­wia­ny przez SK Kobylniki. Czempionką wśród kla­czy zosta­ła Klatka – ur. 2003r. (Nobis – Klaksa), któ­rą wysta­wi­ła SK Dobrzyniewo, v‑ce czem­pion­ką Bajka – ur. 2004r. (Mango – Bera), któ­rej wystaw­cą był Ireneusz Wasilewski (Pilchowice, woj. ślą­skie). Warto tu rów­nież pod­kre­ślić udział koni­ków pol­skich w poka­zach, któ­re do pawi­lo­nu zaj­mo­wa­ne­go przez PZHK, przy­cią­ga­ją wie­lu sym­pa­ty­ków koni, zwie­dza­ją­cych Wystawę. Ze sta­łym już pro­gra­mem i dużym powo­dze­niem wystę­pu­je Grupa Andrzeja Woźniaka z Sierakowa. W roku 2007 w poka­zach zapre­zen­to­wał się tak­że Jakub Ciemnoczołowski, ze swo­im koni­kiem, ogie­rem Panczo. Żywa reak­cja publicz­no­ści była naj­lep­szym dowo­dem tego, jak przy­ję­ty został ten występ.

W zakre­sie dzia­łal­no­ści legi­sla­cyj­nej Sekcja, poprzez Komisję Ksiąg Stadnych, zaję­ła się zmia­na­mi do „Programu hodow­li zacho­waw­czej koni­ków pol­skich”, któ­ry od 1999 roku nie był mody­fi­ko­wa­ny. Uregulowania wyma­ga­ły m.in. postu­la­ty hodow­ców zagra­nicz­nych, aby dopu­ścić koni­ki pol­skie uro­dzo­ne za gra­ni­cą (z pol­skim rodo­wo­dem) do naszej księ­gi, dosto­so­wa­nie zapi­sów Programu do aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Ustawy o Hodowli i Rozrodzie Zwierząt Gospodarskich oraz wpro­wa­dze­nia kate­go­ry­za­cji ogie­rów. Jednocześnie Komisja uzna­ła, że dla zacho­wa­nia róż­no­rod­no­ści gene­tycz­nej w rasie koni­ków pol­skich koniecz­ne jest obję­cie ochro­ną linii zagro­żo­nych wygi­nię­ciem (nie­licz­nie repre­zen­to­wa­nych), a mia­no­wi­cie z linii męskich: og. Liliput i og. Glejt I, nato­miast z linii żeń­skich: kl. Tygryska, Popielica, Wola, Ponętna, Misia II, Dzina I, Tunguska, Bona i Geneza. W sto­sun­ku do ogie­rów i kla­czy, wywo­dzą­cych się z tych linii, przy wpi­sie ich do księ­gi zasto­so­wa­na może być (głów­nie w odnie­sie­niu do odmian) „tary­fa ulgo­wa”, jed­nak każ­dy taki przy­pa­dek będzie indy­wi­du­al­nie roz­pa­try­wa­ny przez Komisję. Poprawiony Program zło­żo­ny został do zatwier­dze­nia przez MRiRW ale osta­tecz­nie nie został zaak­cep­to­wa­ny. Ministerstwo zwró­ci­ło uwa­gę na zapi­sy odno­szą­ce się do dodat­ko­wych wymo­gów obo­wią­zu­ją­cych przy wpi­sie do Kkn, a któ­re są nie­spój­ne z przy­ję­ty­mi dyrek­ty­wa­mi UE. Jak zazna­czo­no w uza­sad­nie­niu, te same uwa­gi odno­szą się do wszyst­kich pozo­sta­łych pro­gra­mów hodow­la­nych, jakie obec­nie reali­zu­je PZHK. Tym samym Program hodow­li zacho­waw­czej koni­ków pol­skich wyma­gać będzie jesz­cze drob­nej korek­ty dosto­so­wu­ją­cej go do pro­gra­mów hodow­la­nych dla koni, jakie obo­wią­zu­ją w kra­jach człon­kow­skich UE.

Obok orga­ni­zo­wa­nych w/w imprez, któ­rych celem było rów­nież pro­pa­go­wa­nie koni­ków pol­skich, Sekcja w każ­dy inny moż­li­wy spo­sób sta­ra­ła się przy­bli­żyć tę rasę zain­te­re­so­wa­nym hodow­com w kra­ju i za gra­ni­cą. W prak­ty­ce pole­ga­ło to na udzia­le naszych hodow­ców w regio­nal­nych wysta­wach koni, wywia­dach pra­so­wych, radio­wych i tele­wi­zyj­nych oraz fil­mach dokumentalno-przyrodniczych. W roku 2007 wyda­ny został fol­der o koni­kach pol­skich w języ­ku pol­skim, angiel­skim i nie­miec­kim, a wcze­śniej kalen­darz z koni­ka­mi na rok 2007. Niewątpliwym suk­ce­sem, w któ­rym ma swój udział tak­że Sekcja, jest zakoń­cze­nie zdjęć do dokumentalno-przyrodniczego fil­mu Paolo Volponi p.t. „Dzika dusza koni­ków pol­skich”.

Plan pracy Sekcji przyjęty do realizacji na rok 2008:

  • Próby dziel­no­ści w Starym Jasińcu k. Koronowa (woj. byd­go­skie), ter­min: 07.06.2008 r. (zgło­sze­nia i infor­ma­cje: Iwona i Bartosz Michałek, tel. 52 382 – 60-10 lub kom. 0 – 691-518 – 828)
  • Święto Konika Polskiego w Wojnowie k. Rucianego Nidy (WKKP – Memoriał Prof. Tadeusza Vetulaniego), ter­min: 15 – 16.08.2008 r. (zgło­sze­nia i infor­ma­cje: Anna i Sławomir Niedbalcy, tel. 87 425 – 72-06 lub kom. 0 – 507-890 – 734)
  • Tarpaniada – 2008 w SO Sieraków, ter­min: 23 – 24.08.2008 r. (infor­ma­cje i zgło­sze­nia: dyrek­cja SO Sieraków, tel. 61 295 – 25-11 lub WZHK w Poznaniu, tel. 61 847 – 14-52)
  • Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie, ter­min: 29 – 30.08.2008 r. (infor­ma­cje i zgło­sze­nia: dyrek­cja SB PAN w Popielnie, tel. 87 423 – 15-19, 423 – 16-17 lub Zbigniew Jaworski, tel. 0 – 509-500 – 793)
  • Próby dziel­no­ści w Zwierzyńcu, ter­min: 12.09.2008 r. (infor­ma­cje i zgło­sze­nia: Jan Słomiany, tel. 0 – 602-406 – 953 lub 0 – 693-680 – 212)
  • Piknik z Konikiem Polskim w Jaśle, ter­min: 13 – 14.09.2008 r. (infor­ma­cje i zgło­sze­nia: Danuta i Andrzej Dulian, tel. 13 445 – 51-41 lub kom. 0 – 696-178 – 152 oraz OZHK Rzeszów, tel. 17 852 – 74-94)
  • Próby dziel­no­ści i prze­gląd w SK Syriusz, w Kęblinach k. Łodzi, ter­min: 27.09.2008 r. (infor­ma­cje i zgło­sze­nia: Mirosław Jarmuż, tel. 0 – 603-927 – 204)
  • Polagra – Farma 2008 w Poznaniu, ter­min: 03 – 05.10.2008 r. (infor­ma­cje i zgło­sze­nia: kie­row­ni­cy woje­wódz­kich związ­ków hodow­ców koni oraz Zarząd Sekcji)
  • Walne Zebranie Sprawozdawcze Sekcji oraz uro­czy­ste obcho­dy 10 – lecia Sekcji, ter­min orien­ta­cyj­ny 25 – 26.10.2008 r. (o miej­scu i dokład­nym ter­mi­nie człon­ko­wie Sekcji zosta­ną powia­do­mie­ni w osob­nym zawia­do­mie­niu)

Przypominamy o zapła­ce­niu skład­ki człon­kow­skiej za rok 2008 (oraz zale­głych) w kwo­cie min 20 zł na kon­to: BPH PBK S.A. XIII Oddz. Warszawa nr: 44 1060 0076 0000 4010 2017 7912 z dopi­skiem: wpła­ta na SHKP. Polowe pró­by użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­we, zaprzę­go­we) odbę­dą się przy oka­zji imprez hodowlano-jeździeckich, w miej­scach i ter­mi­nach w/w. W spra­wie udzia­łu konia w pró­bie nale­ży zgła­szać się (z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem) do orga­ni­za­to­ra impre­zy lub wła­ści­we­go biu­ra związ­ku woje­wódz­kie­go. Dla ogie­rów polo­we pró­by użyt­ko­wo­ści są obo­wiąz­ko­we (powin­ny do nich przy­stą­pić w wie­ku 3 – 4 lat). Zachęcamy do prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji (tema­ty­ka dowol­na, np. impre­zy hodow­la­ne, jeź­dziec­kie, wła­sna dzia­łal­ność, róż­ne cie­ka­wost­ki, sprze­daż koni, zamia­ny, a tak­że zdjęć koni i z róż­nych imprez), któ­re zosta­ną zamiesz­czo­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej: www.konikipolskie.pl

Informacje moż­na prze­sy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres: Iwona i Bartosz Michałek : e‑mail: info@staryjasiniec.pl

Olsztyn, dnia 12.04.2008 r.
W imie­niu Zarządu Sekcji:
Zbigniew Jaworski
Hodowca i Jeździec