Aktualności

4 odcinek „Galopu”

29 września 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 22:30 na ante­nie TVP Sport pre­mie­ra kolej­ne­go odcin­ka maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim zoba­czy­my m.in. rela­cje z nastę­pu­ją­cych imprez - Mistrzostw Polski w ujeż­dże­niu roze­gra­nych na wro­cław­skich Partynicach, Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu (Pępowo-Gogolewo) czy Mistrzostw Europy w WKKW (Fontainebleau). Odwiedzimy tak­że Stado Ogierów w Białym Borze pod­czas cham­pio­na­tu WKKW oraz słu­że­wiec­ki tor wyści­go­wy w dniu Wielkiej Jesiennej Gali. Na deser syl­wet­ka Bartłomieja Kwiatka, wie­lo­krot­ne­go zwy­cięz­cy świa­to­we­go ran­kin­gu w zaprzę­gach jed­no­kon­nych. Naprawdę war­to zasiąść przed tele­wi­zo­ra­mi… bo tyl­ko tak może­my zbu­do­wać oglą­dal­ność nasze­go pro­gra­mu!

Galop na ante­nie TVP Sport - ter­mi­ny emi­syj­ne:

  • Premiera - śro­da (30 wrze­śnia br.), godz. 22:30
  • Powtórki:
    • czwar­tek (1 paź­dzier­ni­ka br.), godz. 10:00 i godz. 15:35
    • sobo­ta (3 paź­dzier­ni­ka br.), godz. 12:50.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec