Aktualności

Dzisiaj wieczorem „Galop”

25 listopada 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Zbliża się wiel­ki­mi kro­ka­mi emi­sja nowe­go odcin­ka maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Jak zawsze, w każ­dą ostat­nią śro­dę mie­sią­ca, nad­cho­dzi pre­mie­ra. Już dzi­siaj, o godzi­nie 22:30 na ante­nie TVP Sport, zno­wu zagosz­czą konie. Wśród wio­dą­cych tema­tów m.in. rela­cje z CDI-W w Kuźni Nowowiejskiej i CSI-W w Lesznie, kolej­na eli­mi­na­cja Halowego Pucharu Polski, pre­zen­ta­cja Toru Wyścigów Konnych na wro­cław­skich Partynicach, ostat­ki ze Służewca, zapo­wiedź Parady Jeździeckiej w kato­wic­kim Spodku oraz bar­dzo boga­te wie­ści ze świa­ta. Naprawdę war­to zasiąść przed tele­wi­zo­rem… i budo­wać oglą­dal­ność pro­gra­mu jeź­dziec­kie­go, aby konie w tele­wi­zji były jak naj­dłu­żej obec­ne.

Emisje powtór­ko­we:

  • 26.11.2009 (czwar­tek) godz. 10:00 i godz. 15:05 oraz
  • 29.11.2009 (nie­dzie­la) godz. 12:45

Magazyn jeź­dziec­ki „Galop” jest tak­że dostęp­ny w póź­niej­szym ter­mi­nie na stro­nie sport.tvp.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec