Aktualności

Konie w TVP Sport

25 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Zapraszamy konia­rzy przed tele­wi­zo­ry. Już dzi­siaj, o godzi­nie 22:30 na ante­nie TVP Sport nowy odci­nek maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Zobaczymy mię­dzy inny­mi frag­men­ty histo­rycz­ne­go wystę­pu Polaków w cyklu Meydan FEI Nations Cup, któ­ry odbył się we fran­cu­skim La Baule; zapo­wiedź wspa­nia­łej impre­zy - CSIO i CDI w Sopocie; „zła­pie­my” per­spek­ty­wę świa­to­we­go WKKW w Strzegomiu; rela­cję z goni­twy Rulera roze­gra­nej w minio­ny week­end na słu­że­wiec­kim torze; będzie­my z wizy­tą na wer­ni­sa­żu wysta­wy foto­gra­ficz­nej pod tytu­łem Cwał w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz weź­mie­my udział w hodow­la­nym świę­cie konia w Strzelcu Trzebnickim. Ponadto polo, western i rodeo. Warto oglą­dać!

  • Emisja pre­mie­ro­wa: 25 maja 2010 - godz. 22:30
  • Emisje powtór­ko­we:
    • 26 maja 2010 - godz. 17:20
    • 27 maja 2010 - godz. 08:05
    • 29 maja 2010 - godz. 14:55
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec