Aktualności

Puchar Narodów 2010 w CANAL+

28 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Od dziś rela­cje z naj­waż­niej­sze­go dru­ży­no­we­go cyklu imprez odby­wa­ją­cych się pod patro­na­tem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). W Pucharze Narodów na tak wyso­kim szcze­blu debiu­tu­ją Polacy.W sezo­nie 2010 CANAL+ będzie rela­cjo­no­wać na żywo jeź­dziec­kie kon­kur­sy Pucharu Narodów. To cykl imprez, w któ­rych rywa­li­zu­ją naj­lep­sze naro­do­we repre­zen­ta­cje Świata. Świetną wia­do­mo­ścią dla miło­śni­ków sko­ków przez prze­szko­dy w naszym kra­ju jest fakt, że w tym roku w eks­tra­kla­sie jeź­dziec­kiej będą star­to­wać pol­scy jeźdź­cy.
O tym jak sobie pora­dzą w tych pre­sti­żo­wych i bar­dzo trud­nych roz­gryw­kach kibi­ce prze­ko­na­ją się pod­czas eks­klu­zyw­nych rela­cji w CANAL+. Puchar Narodów to naj­waż­niej­szy z dru­ży­no­wych cykli imprez odby­wa­ją­cych się pod patro­na­tem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).
Pierwsza trans­mi­sja z Pucharu Narodów będzie prze­pro­wa­dzo­na już dziś, 28 maja. Najlepsze naro­do­we eki­py z całe­go świa­ta rywa­li­zo­wać będą w Rzymie. Zwycięzcę tego­rocz­ne­go cyklu pozna­my 8 sierp­nia w Dublinie. Wcześniej jeź­dziec­ka eli­ta rywa­li­zo­wać będzie m.in. w Rotterdamie i St. Gallen. Cały cykl roz­po­czął się w poło­wie maja zawo­da­mi w La Baule.
Dla Polski to debiut w Pucharze Narodów. Drużyna z nasze­go kra­ju zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do eli­ty dzię­ki trze­cie­mu miej­scu w zeszło­rocz­nej lidze wstęp­nej i wyco­fa­niu się Kanady, któ­ra była w kwa­li­fi­ka­cjach przed Polską.

Najbliższe emi­sje Jeździeckiego Pucharu Narodów w CANAL+ Sport:

  • Piątek, 28 maja, 15:10 Puchar Narodów-Rzym (I nawrót) (na żywo) - CANAL+ Sport
  • Piątek, 28 maja, 17:10 Puchar Narodów-Rzym (II nawrót) (na żywo) - CANAL+ Sport
  • Niedziela, 30 maja, 15:30 Puchar Narodów-Rzym (powtór­ka) - CANAL+ Sport2
  • Wtorek, 1 czerw­ca, 21:05 Puchar Narodów-Rzym (powtór­ka) - CANAL+ Sport
  • Piątek, 4 czerw­ca, 13:25 Puchar Narodów-St.Gallen (na żywo) - CANAL+ Sport
  • Piątek, 18 czerw­ca, 14:30 Puchar Narodów-Rotterdam (na żywo) - CANAL+ Sport

CANAL+ Sport to przede wszyst­kim rela­cje na żywo w naj­wyż­szej jako­ści. Profesjonalne trans­mi­sje wyda­rzeń spor­to­wych sta­ły się wizy­tów­ką CANAL+ i wpły­nę­ły na pod­wyż­sze­nie stan­dar­dów rela­cji tele­wi­zyj­nych w Polsce. Stacja posia­da pra­wa do poka­zy­wa­nia wszyst­kich meczów pol­skiej eks­tra­kla­sy pił­kar­skiej oraz rela­cjo­no­wa­nia roz­gry­wek czte­rech naj­lep­szych lig euro­pej­skich: angiel­skiej, hisz­pań­skiej, wło­skiej i fran­cu­skiej. Transmitowane są tak­że spo­tka­nia naj­sil­niej­szej koszy­kar­skiej ligi świa­ta NBA, a tak­że zma­ga­nia w ramach Euroligi. Miłośnicy „czar­ne­go spor­tu” mogą pasjo­no­wać się rywa­li­za­cją zawod­ni­ków star­tu­ją­cych w żuż­lo­wym cyklu Grand Prix oraz Drużynowym Pucharze Świata. Stacja ma też pra­wa do pre­zen­to­wa­nia Pucharu Sześciu Narodów w rug­by oraz licz­nych gal bok­ser­skich. Na ante­nie gosz­czą tak­że pre­sti­żo­we zawo­dy jeź­dziec­kie. Duża część wyda­rzeń pre­zen­to­wa­nych jest w tech­no­lo­gii High Definition na ante­nie CANAL+ Sport HD. Ofertę wzbo­ga­ca­ją trans­mi­sje w CANAL+ Sport2. Niedawno zosta­ło uru­cho­mio­ne nowe stu­dio tele­wi­zyj­ne, w któ­rym są reali­zo­wa­ne pro­gra­my spor­to­we sta­cji m.in. Liga+, Liga+ Extra i Sport+ Extra. Producentem i nadaw­cą CANAL+ Sport jest spół­ka CANAL+ Cyfrowy. Więcej infor­ma­cji na www.canalplus.pl/sport

KONTAKT:
Michał Obrębski, Biuro Prasowe CANAL+
tel. 22 331-06-98, m.obrebski@prplus.pl

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec