Aktualności

„Galop” w telewizorze

21 września 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Następny odci­nek maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” przed nami. Dzisiaj (21 wrze­śnia br.) o godz. 22:30 na ante­nie TVP Sport zoba­czy­my m.in. rela­cję z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach roze­gra­nych w Łącku; wro­cław­ską galę ujeż­dże­nio­wą, czy­li CDI; zawi­ta­my na cham­pio­na­cie koni zim­no­krwi­stych w Kętrzynie; podej­rzy­my zaprzę­gow­ców rywa­li­zu­ją­cych na Farmie Sielanka i poroz­ma­wia­my ze srebr­nym meda­li­stą Mistrzostw Świata Bartkiem Kwiatkiem. A na deser pre­zen­ta­cja zawod­ni­ków, któ­rzy będą repre­zen­to­wa­li nasz Kraj na WEG Kentucky 2010 oraz… kon­na piel­grzym­ka.
Dołączcie Państwo do gro­na sym­pa­ty­ków „Galopu” i zasiądź­cie dzi­siaj przed tele­wi­zo­ra­mi.

Macie do wybo­ru tak­że trzy powtór­ki!

TERMINY EMISYJNE „Galopu” w TVP Sport:

  • Wtorek, 21 wrze­śnia, godzi­na 22:30 - PREMIERA!
  • Środa, 22 wrze­śnia, godzi­na 08:05 oraz 15:00
  • Sobota, 25 wrze­śnia, godzi­na 12:15
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec