Aktualności

MŚMK 2011

8 lipca 2011 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, WKKW, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni nagro­dzi kwo­tą 3.000 zł wła­ści­cie­li koni pol­skiej hodow­li (wpi­sa­nych do ksiąg: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi), któ­re wystar­tu­ją w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w 2011 i osią­gną nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

  • Ujeżdżenie (Verden) i sko­ki przez prze­szko­dy (Lanaken) – start w fina­le danej kate­go­rii wie­ko­wej,
  • WKKW (Le Lion d’Angers) – wynik koń­co­wy nie wyż­szy niż 65 punk­tów kar­nych.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec