Aktualności

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

26 września 2011 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w ZT Bogusławice odbę­dzie się w dniu 30 wrze­śnia 2011 r. (pią­tek). Rozpoczęcie pla­no­wa­ne jest na godz. 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec