Aktualności

Próba dzielności ogierów

23 września 2011 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Dwudniowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 100-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach roz­pocz­nie się w dniu 27 wrze­śnia 2011 r. (wto­rek) o godz. 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec