Aktualności

Przetarg na dostawę transponderów

29 września 2011 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie trans­pon­de­rów słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych, wraz z apli­ka­to­ra­mi. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Ostateczny i nie­prze­kra­czal­ny ter­min skła­da­nia ofert – 17 paź­dzier­ni­ka 2011 r., godz. 12:00.

Hodowca i Jeździec