Aktualności

Przetarg na transpondery rozstrzygnięty

19 października 2011 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym o udzie­le­nie zamó­wie­nia na dosta­wę urzą­dzeń słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych, prze­pro­wa­dzo­nym w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2011 r., Komisja wybra­ła ofer­tę fir­my Bentley Polska Sp. z o.o.
Wszystkim ofe­ren­tom dzię­ku­je­my za zło­żo­ne ofer­ty.

Hodowca i Jeździec