Aktualności

Pan Michał Wróblewski – Sekretarz Generalny PZJ nie żyje

17 listopada 2011 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Dotarła do nas przy­gnę­bia­ją­ca wia­do­mość z Brazylii, z Kongresu FEI o nagłej śmier­ci Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Jeździeckiego Pana Michała Wróblewskiego. Pan Michał był człon­kiem Zarządu Europejskiej Federacji Jeździeckiej oraz człon­kiem kole­gium redak­cyj­ne­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”.

Rodzinie i bli­skim skła­da­my wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia.

Zarząd i Biuro
Polskiego Związku Hodowców Koni

Hodowca i Jeździec