Aktualności

Promocja Polskich Koni na Otwartych Dniach w Belgii

16 listopada 2011 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Mazurek Horse Team otrzy­mał zapro­sze­nie na otwar­te dni do Henka Van Der Wiel. Hamont-Achel poło­żo­ne jest w Belgii i sta­no­wi sta­ły punkt pro­gra­mu dla odwie­dza­ją­cych gości, któ­rzy przy­jeż­dża­ją tu od wie­lu lat z róż­nych stron Świata.
Do zaofe­ro­wa­nia Henk posia­da przede wszyst­kim naj­now­sze kolek­cje uprzę­ży, jak rów­nież kolek­cję powo­zów – zarów­no tra­dy­cyj­nych do Konkursów Elegancji jak i spor­to­wych, a do kom­ple­tu w ofer­cie są rów­nież konie i stąd czyn­ny udział Teamu w tym powo­że­nio­wym świę­cie. Mazurek Horse Team jedzie tam z dwie­ma para­mi mło­dych koni pol­skiej hodow­li, któ­re moż­na obej­rzeć tutajtutaj.

Hodowca i Jeździec