Aktualności

Organizacja ZT w 2012 roku

15 grudnia 2011 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że prze­targ na orga­ni­za­cję Zakładów Treningowych dla kla­czy i ogie­rów wygra­ły nastę­pu­ją­ce pod­mio­ty:

 1. SO Bogusławice
  • 3 tur­nu­sy tre­nin­gu wierz­cho­we­go dla kla­czy ras szla­chet­nych (30.01 – 30.03; 05.04 – 04.06; 04.10 – 03.12)
  • tre­ning wierz­cho­wy ogie­rów ras szla­chet­nych (m, wlkp, sp) – 18,19.06 – 26,27.09
 2. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo (miej­sce tre­nin­gu SO Gniezno)
  • tre­ning zaprzę­go­wy ogie­rów ras szla­chet­nych – 20.06 – 28.09
 3. SO Książ
  • 2 tur­nu­sy tre­nin­gu zaprzę­go­we­go dla kla­czy ślą­skich (21.02 – 20,21.04; 08.05 – 06,07.07)
  • tre­ning zaprzę­go­wy ogie­rów ślą­skich – 14.08 – 12,13.10
 4. Gospodarstwo Rolne, Hodowla Koni i Agroturystyka „Michelin” Włocławek
  • 2 tur­nu­sy tre­nin­gu wierz­cho­we­go dla kla­czy ras szla­chet­nych (16.02 – 16.04; 26.04 – 25.06)
 5. PHPU Transvet (miej­sce tre­nin­gu Doruchów)
  • 2 tur­nu­sy tre­nin­gu wierz­cho­we­go dla kla­czy ras szla­chet­nych (17.02 – 17.04; 27.04 – 26.06)

W naj­bliż­szym cza­sie poin­for­mu­je­my o warun­kach nabo­ru.

Hodowca i Jeździec