Aktualności

Przetarg na sprzedaż samochodu

7 lutego 2012 · Kategoria: Przetargi, ·

Przedmiotem postę­po­wa­nia jest zby­cie 1 samo­cho­du oso­bo­we­go mar­ki Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCI nr rej WI 8157E o poniż­szych para­me­trach:

 1. rok pro­duk­cji 2006,
 2. sil­nik die­sel 2.0,
 3. kli­ma­ty­za­cja auto­ma­tycz­na,
 4. alarm,
 5. kolor ciem­no­zie­lo­ny meta­lik,
 6. prze­bieg km 171.000,
 7. hak holow­ni­czy,
 8. zestaw gło­śno­mó­wią­cy Nokia,
 9. radio,

Cena wywo­ław­cza przed­mio­to­we­go samo­cho­du wyno­si: 17.000,00 zł brut­to.

Samochód moż­na oglą­dać od śro­dy 08 lute­go do piąt­ku 10 lute­go 2012 r . i od 13 lute­go do 15 lute­go 2012 r. na uli­cy Koszykowej 60/62 m.16 w Warszawie (po wcze­śniej­szym umó­wie­niu się tele­fo­nicz­nym pod nr tele­fo­nu 22 628 – 03-61) w godz. 800 do 1400.
Telefonicznej infor­ma­cji na temat zby­wa­ne­go pojaz­du udzie­la:
Pan Andrzej Stasiowski, tel 22 628 – 03-61, e‑mail: stasiowski@pzhk.pl

Pisemne ofer­ty z poda­niem dokład­nej nazwy ofe­ren­ta i pro­po­no­wa­nej ceny brut­to za samo­chód oraz oświad­cze­niem o zapo­zna­niu się ze sta­nem tech­nicz­nym pojaz­du nale­ży prze­sy­łać na adres: Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m.16, 00 – 673 Warszawa z dopi­skiem „Przetarg na sprze­daż samo­cho­du mar­ki Ford Mondeo Kombi” lub skła­dać oso­bi­ście w Sekretariacie Polskiego Związku Hodowców Koni do dnia 15.02.2012 r. do godzi­ny 15:00. Oferta powin­na zawie­rać oświad­cze­nie ofe­ren­ta, iż w przy­pad­ku wybo­ru jego ofer­ty zapła­ci zaofe­ro­wa­ną w ofer­cie kwo­tę w ter­mi­nie 7 dni od daty wysta­wie­nia fak­tu­ry na kon­to Polskiego Związku Hodowców Koni wska­za­ne w fak­tu­rze.

 • Sprzedający wysta­wi nabyw­cy fak­tu­rę VAT.
 • Przetarg wygra naj­wyż­sza ofer­ta ceno­wa.
 • Zaproponowanie ceny niż­szej niż wywo­ław­cza spo­wo­du­je odrzu­ce­nie ofer­ty.
 • O roz­strzy­gnię­ciu prze­tar­gu ofe­ren­ci zosta­ną poin­for­mo­wa­ni pisem­nie.

Sprzedający zastrze­ga sobie pra­wo do odwo­ła­nia prze­tar­gu lub odstą­pie­nia od sprze­da­ży bez poda­nia przy­czyn.

Hodowca i Jeździec