Aktualności

Jesienna sesja Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów

31 lipca 2012 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie, ·

Jagodne - Budziska - Warszawa
29-30 września 2012 r.

 

Potrzeba zor­ga­ni­zo­wa­nia tego typu sesji wyni­ka z koniecz­no­ści zacho­wa­nia pew­nej syme­trii dla pod­sta­wo­wych pojęć zawar­tych w tytu­le nasze­go Stowarzyszenia. Wszystkie dotych­cza­so­we spo­tka­nia poświę­co­ne były w wie­lo­wąt­ko­wym zakre­sie mery­to­rycz­nym zabyt­ko­wym pojaz­dom kon­nym, podob­ny cha­rak­ter też mia­ły wszyst­kie wyciecz­ki orga­ni­zo­wa­ne przez Stowarzyszenie. Przychodzi więc czas na prze­su­nię­cie akcen­tu naszych zain­te­re­so­wań nie­co w kie­run­ku sty­lo­wych zaprzę­gów i tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia, tym bar­dziej że w naszym gro­nie są oso­by żywo zain­te­re­so­wa­ne roz­wo­jem tej dys­cy­pli­ny oraz rysu­ją się pew­ne per­spek­ty­wy nie tyl­ko na uczest­nic­two pol­skich zaprzę­gów w kon­kur­sach w zachod­niej Europie, ale rów­nież orga­ni­za­cji takich kon­kur­sów w Polsce. Wydaje się też, że pod­sta­wo­wą wie­dzę o użyt­ko­wa­niu koni, zaprzę­ga­niu i powo­że­niu winien posia­dać z natu­ry rze­czy każ­dy kolek­cjo­ner pojaz­dów kon­nych, nawet jeśli nie odda­je się prak­tycz­ne­mu powo­że­niu. Mam nadzie­ję, że pro­po­no­wa­ny pro­gram oka­że się rów­nie atrak­cyj­ny jak wypeł­nia­ją­cy kon­kret­ne potrze­by poznaw­cze.

Andrzej Novák-Zempliński

Regulamin Stowarzyszenia - do pobrania

PROGRAM SPOTKANIA

Sobota, 29 września 2012 r.

JAGODNE, Centrum Treningowe Koni

  • Godz. 11:00 - Blok teo­re­tycz­ny z poka­za­mi prak­tycz­ny­mi popro­wa­dzi Ireneusz Kozłowski. W cało­ści poświę­co­ny będzie pod­sta­wo­wej wie­dzy o użyt­ko­wa­niu koni, zaprzę­ga­niu i powo­że­niu. Pokaz obej­mie zaprzę­ga­nie i powo­że­nie parą, poje­dyn­ką oraz tan­de­mem. Przy oka­zji tan­de­mu omó­wio­ne zosta­ną zasa­dy powo­że­nia czwór­ką (trzy­ma­nie lejc i uży­cie bata).
  • Godz. 13:00-14:00 - Lunch.
  • Po lun­chu prze­jazd do Budzisk, k/Halinowa - ok. 45 min. (56 km)

BUDZISKA, Stadnina Koni Krzysztofa Szustera

  • Godz. 15:00 - Prezentacja zbio­rów Krzysztofa Szustera, pojaz­dy kon­ne, uprzę­że i akce­so­ria, zespół kon­nych pojaz­dów pożar­ni­czych.
  • Godz. 16:30 - Pokaz pię­cio­kon­ne­go zaprzę­gu z bre­kiem ksią­żąt Sanguszków z Gummnisk, któ­ry star­to­wał i odniósł suk­ce­sy w tego­rocz­nych kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia w Cuts, Francja. Pokaz będzie obej­mo­wał zaprzę­ga­nie i krót­ki prze­jazd wraz z ele­men­ta­mi kon­kur­su zręcz­no­ści powo­że­nia oraz wyprzę­ga­nie.
  • Po poka­zie prze­jazd do Ośrodka Jazdy Konnej w Sokólach, k/Stanisławowa, ok. 20 km.

SOKÓLE, Ośrodek Jazdy Konnej

  • Godz. 18:30 - Rozpoczęcie wie­czo­ru wspo­mnień. W pierw­szej czę­ści wspo­mnie­nia z Cuts obej­mu­ją­ce pół­rocz­ny okres przy­go­to­wań do kon­kur­su oraz występ zaprzę­gu Krzysztofa Szustera ilu­stro­wa­ny licz­ny­mi zdję­cia­mi i fil­mem. Po wspól­nej kola­cji - w dru­giej czę­ści wspo­mnień, rela­cja Krzysztofa Olczaka z nie­zwy­kle uda­nej wyciecz­ki do Bawarii z dużą ilo­ścią zna­ko­mi­tych zdjęć.

Niedziela, 30 września 2012 r.

WARSZAWA, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

  • Godz. 10:00 - Prezentacja zbio­rów Działu Jeździectwa oraz przed­sta­wie­nie per­spek­tyw dal­sze­go roz­wo­ju Muzeum - przed­sta­wi dyr. Piotr Hubert Świda. Zakończenie sesji ok. godz. 13-tej.

INFORMACJE DOJAZDOWE:

Jagodne 45 znaj­du­je się przy szo­sie E 30 (2), 12 km za Kałuszynem po lewej stro­nie.
Kontakt: Irek Kozłowski - 0-604-789-199, 0-501-277-627.
Są moż­li­wo­ści noc­le­go­we w Jagodnem lub w oko­li­cy dla osób, któ­re chcia­ły­by zamó­wić noc­leg z piąt­ku na sobo­tę. Koszt lun­chu w Jagodnem - ok. 40 zł/osoba.

Budziska poło­żo­ne są na pół­noc od m. Halinów (zjazd z E 30 na pra­wo za m. Dębe Wielkie, jadąc w kie­run­ku Warszawy), na pra­wo za m. Długa Szlachecka.
Kontakt: Krzysztof Szuster - 0-600-404-150.

Ośrodek Jazdy Konnej w Sokólach jest poło­żo­ny za Stanisławowem, ok. 20 km na wschód od Budzisk, dro­gą nr 637.
Kontakt: Waldemar Zientek - 0-601-251-272.
Nocleg w poko­jach 1, 2, 3 oso­bo­wych, koszt poko­ju ze śnia­da­niem 200 zł bez wzglę­du na ilość osób. Koszt wspól­nej kola­cji w Ośrodku - ?

Dojazd z m. Sokóle do Warszawy dro­gą 637 na wschód, ok. 45 km., kie­ro­wać się na Centrum, zjazd z Trasy Łazienkowskiej za mostem na Wiśle w kie­run­ku Wilanowa (na połu­dnie). Dojazd do Łazienek Królewskich ul. Szwoleżerów (dru­gie świa­tła na pra­wo) lub ul. 29 Listopada, następ­na w pra­wo za świa­tła­mi.
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa usy­tu­owa­ne jest za Pałacem Myślewickim.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec