Aktualności

Zmiany do stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śl

8 października 2012 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe, · Rasa:

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło nastę­pu­ją­ce zmia­ny w zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia sta­cjo­nar­nej pró­by dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej.

Cel:

Proponowane zmia­ny mają na celu ulep­sze­nie dotych­czas obo­wią­zu­ją­cych zasad prze­pro­wa­dza­nia pró­by dziel­no­ści oraz sto­so­wa­ne­go od 4 lat Indeksu Wartości Użytkowej poprzez:

  • Wyeliminowanie oce­ny cechy zdro­wie i wyko­rzy­sta­nie paszy;
  • Przemodelowanie ska­li ocen w przy­pad­ku cech: szyb­kość w kłu­sie, szyb­kość w stę­pie, wytrzy­ma­łość;
  • Prawo Komisji do wyco­fa­nia ogie­ra z pró­by w przy­pad­ku, gdy osią­ga­ne przez nie­go w poszcze­gól­nych ele­men­tach pró­by wyni­ki znacz­nie odbie­ga­ją od rezul­ta­tów pozo­sta­łych ogie­rów w staw­ce.

Uzasadnienie:

Podobnie, jak zapro­po­no­wa­ne w mar­cu mody­fi­ka­cje do regu­la­mi­nu pró­by dziel­no­ści kla­czy, powyż­sze zmia­ny wyni­ka­ją z obser­wa­cji poczy­nio­nych przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej oraz z kom­plek­so­wej ana­li­zy doko­na­nej na pod­sta­wie wyni­ków prze­pro­wa­dzo­nych dotych­czas sta­cjo­nar­nych tre­nin­gów i prób dziel­no­ści dla ogie­rów rasy ślą­skiej w ZT Książ (4 tur­nu­sy w latach 2008 – 2011). Element oce­ny pod nazwą zdro­wie i wyko­rzy­sta­nie paszy nie róż­ni­cu­je w wystar­cza­ją­cy spo­sób selek­cjo­no­wa­nej staw­ki, a ogie­ry utrzy­my­wa­ne w jed­no­li­tych warun­kach jedy­nie spo­ra­dycz­nie mają pro­ble­my zdro­wot­ne. W ogól­nym indek­sie war­tość wagi usu­nię­tej cechy prze­nie­sio­na zosta­nie na, nie­do­ce­nia­ną dotych­czas zda­niem Komisji, cechę „szyb­kość w kłu­sie” (zwięk­sze­nie zna­cze­nia cechy w ogól­nym indek­sie z 10 do 15% oce­ny).
Konieczność prze­mo­de­lo­wa­nie dotych­czas sto­so­wa­nej ska­li ocen w pró­bach: szyb­ko­ści w kłu­sie, szyb­ko­ści w stę­pie oraz wytrzy­ma­ło­ści wyni­ka ze wspo­mnia­nej ana­li­zy rezul­ta­tów osią­gnię­tych przez ogie­ry pod­czas 4 oce­nia­nych meto­dą indek­so­wą prób dziel­no­ści w Zakładzie Treningowym Książ. Obecnie pro­po­no­wa­ne ska­le zosta­ły dopa­so­wa­ne do mak­sy­mal­nych oraz mini­mal­nych cza­sów, uzy­ska­nych przez ogie­ry w cią­gu 4 lat prób.
Zaproponowane pra­wo Komisji do wyco­fa­nia ogie­ra z pró­by w przy­pad­ku, gdy osią­ga­ne przez nie­go w poszcze­gól­nych ele­men­tach pró­by wyni­ki znacz­nie odbie­ga­ją od rezul­ta­tów pozo­sta­łych ogie­rów w staw­ce, wyni­ka rów­nież z prze­pro­wa­dzo­nej ana­li­zy i ma na celu wyeli­mi­no­wa­nie ewen­tu­al­ne­go błęd­ne­go lub nie­pre­cy­zyj­ne­go dzia­ła­nia indek­su w takich przy­pad­kach (zani­że­nie w indek­sie śred­niej war­to­ści danej cechy, a tym samym pogor­sze­nie wyni­ków koń­co­wych całej staw­ki).

Termin:

Wprowadzone zmia­ny obo­wią­zu­ją w przy­pad­ku ogie­rów pod­da­wa­nych jesien­ne­mu tre­nin­go­wi od 2012 r. (pró­ba dziel­no­ści 12 – 13 paź­dzier­ni­ka 2012 r.)

Hodowca i Jeździec