Aktualności

Test obcego jeźdźca

5 listopada 2012 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,

Informujemy, że test obce­go jeźdź­ca pod­czas sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu kla­czy ras szla­chet­nych w:

  • ZT Włocławek odbę­dzie się w dniu 16 listo­pa­da (pią­tek) o godz. 11:00,
  • ZT Bogusławice odbę­dzie się w dniu 27 listo­pa­da (wto­rek) o godz. 10:00.

Jeźdźcem testo­wym pod­czas obu testów będzie Teresa Tomaszewska. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec