Aktualności

Pokaz Ogierów Licencjonowanych 12.01.2013 w Bogusławicach

10 stycznia 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o. o. i OZHK Łódź ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich hodow­ców i miło­śni­ków koni na Pokaz Ogierów Licencjonowanych w dniu 12.01.2013 r. w Bogusławicach. Pokaz odbę­dzie się na kry­tej ujeż­dżal­ni, dzię­ki cze­mu będzie­cie mogli Państwo zapre­zen­to­wać eks­te­rier i indy­wi­du­al­ne cechy swo­ich ogie­rów. Dodatkowo zapra­sza­my do prze­ka­za­nia zdjęć i krót­kich fil­mów o Państwa ogie­rze, któ­re będą wyświe­tla­ne w trak­cie poka­zu.
Po pre­zen­ta­cji zapra­sza­my uczest­ni­ków na dys­ku­sje hodow­la­ne i poczę­stu­nek do Pałacu.

Prezentację popro­wa­dzi Arkadiusz KwaśniewskiŁukasz Zienkiewicz. Rozpoczynamy o godzi­nie 11:00.
Koszt uczest­nic­twa w Pokazie: 50 zł. Możliwość rezer­wa­cji bok­su: 25 zł/dobę

Hodowca i Jeździec