Aktualności

I Pokaz Ogierów Hodowlanych

16 stycznia 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cym się sezo­nem roz­pło­do­wym „2013” Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie pla­nu­je orga­ni­za­cję Pierwszego POKAZU OGIERÓW HODOWLANYCH (uzna­nych), któ­ry zamie­rza prze­pro­wa­dzić w dniu 16.02.2013 o godz. 11-tej, na tere­nie Klubu Jazdy Konnej „Pod Żubrem” w Niepołomicach.

Zależy nam na jak naj­lep­szej pre­zen­ta­cji Państwa ogie­rów i spraw­nym prze­pro­wa­dze­niu impre­zy. Mając powyż­sze na uwa­dze zwra­ca­my się do Państwa z proś­bą o zgło­sze­nie swo­je­go reproduktora/reproduktorów do 10 lute­go 2013 r. na adres e‑mail: blaz_ozhk@wp.pl

Zgłaszając uczest­nic­two w impre­zie pro­si­my podać: nazwę ogie­ra, rasę numer pasz­por­tu i licen­cji, spo­sób pre­zen­ta­cji oraz dane wła­ści­cie­la jak rów­nież infor­ma­cje, jakie wystaw­ca chciał­by zamie­ścić w komen­ta­rzu doty­czą­cym repro­duk­to­ra: osią­gnię­cia hodow­la­ne spor­to­we lub użyt­ko­we, cenę sta­nów­ki spo­sób pre­zen­ta­cji oraz dodat­ko­we dane kon­tak­to­we. Informacje te nale­ży podać wg załą­czo­ne­go for­mu­larz zgło­sze­nio­we­go.

Pokaz odbę­dzie się na kry­tej ujeż­dżal­ni, dzię­ki cze­mu będzie­cie mogli Państwo zapre­zen­to­wać eks­te­rier i indy­wi­du­al­ne cechy swo­ich ogie­rów.

Koszt uczest­nic­twa w poka­zie – 50 zł od ogie­ra (opła­ta obej­mu­je boks). Opłata będzie pobie­ra­na na miej­scu poka­zu.

Serdecznie zapra­sza­my na pokaz ogie­rów wszyst­kich hodow­ców koni.

Hodowca i Jeździec