Aktualności

Wyniki kategoryzacji ogierów

16 stycznia 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów, · Rasa: ,,

W zakład­ce Kategorie ogie­rów opu­bli­ko­wa­li­śmy peł­ną listę ogie­rów, któ­re zosta­ły pod­da­ne kate­go­ry­za­cji na koniec 2012 roku. Kategoryzację prze­pro­wa­dzo­no na pod­sta­wie licz­by zgro­ma­dzo­nych punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo zare­je­stro­wa­ne w Centralnym Rejestrze Koniowatych (dane z 1 grud­nia 2012 r.), wyni­ków Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz Zakładów Treningowych.

Wzorem ubie­głe­go roku, wycho­dząc naprze­ciw proś­bom hodow­ców, Polski Związek Hodowców Koni wystą­pił do Komisji Ksiąg Stadnych o nie­wy­co­fy­wa­nie z roz­ro­du, a wpro­wa­dze­nie na listę rezer­wy hodow­la­nej ogie­rów z odpo­wied­nią karie­rą w ZT lub MPMK. Ostateczną decy­zję w tej spra­wie podej­mą na naj­bliż­szym posie­dze­niu odpo­wied­nie Komisje Ksiąg Stadnych.

Objaśnienie poda­nych ozna­czeń kate­go­rii:

  • B ogier speł­nił waru­nek uzy­ska­nia kate­go­rii B na pod­sta­wie zebra­nych punk­tów hodow­la­nych (min. 35 pkt.)
  • B/mpmk ogier speł­nił waru­nek uzy­ska­nia kate­go­rii B na pod­sta­wie wyni­ku MPMK (dodat­ko­wo poda­ny uwzględ­nia­ny rocz­nik MPMK)
  • B‑utrz ogier speł­nił waru­nek utrzy­ma­nia kate­go­rii B na pod­sta­wie zebra­nych punk­tów hodow­la­nych (min. 70 pkt.)
  • B‑utrz/mpmk ogier speł­nił waru­nek utrzy­ma­nia kate­go­rii B na pod­sta­wie wyni­ku MPMK i zebra­nych punk­tów hodow­la­nych (min. 20 pkt.)
  • B‑utrz/sport ogier speł­nił waru­nek utrzy­ma­nia kate­go­rii B na pod­sta­wie karie­ry spor­to­wej i zebra­nych punk­tów hodow­la­nych (min. 20 pkt.)
  • rezer­wa ogier decy­zją KKS cza­so­wo wpro­wa­dzo­ny do rezer­wy hodow­la­nej
  • pro­po­zy­cja rezer­wy ogier zgło­szo­ny do KKS z pro­po­zy­cją wpro­wa­dze­nia na listę rezer­wy hodow­la­nej
  • zagro­żo­ny ogier mają­cy pra­wo kryć w sezo­nie 2013, jed­nak w przy­pad­ku nie­uzy­ska­nia odpo­wied­niej licz­by punk­tów hodow­la­nych, zagro­żo­ny wyco­fa­niem z roz­ro­du z dniem 01.01.2014 r.
  • wyco­fa­ny ogier nie­speł­nia­ją­cy warun­ków kate­go­ry­za­cji, wyco­fa­ny z roz­ro­du
Hodowca i Jeździec