Aktualności

Pokaz Ogierów do krycia w sezonie 2013

21 stycznia 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

Związek Hodowców Koni Wielkopolskich, Powiatowe Koło Hodowców Koni w Kaliszu oraz Klub Jeździecki Wolica Zapraszają na Pokaz Ogierów do kry­cia w Sezonie 2013 roku, któ­ry odbę­dzie się 23 lute­go 2013 (sobo­ta) w godz. 10:30 – 15:00 w KJ Wolica k/Kalisza.

Zgłoszenia ogie­rów do pre­zen­ta­cji pro­si­my kie­ro­wać na adres Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie tele­fo­nicz­nie 61 847 – 14-52, 61 425 – 04-33 lub mailo­wo: wzhk@blink.pl

Wpisowe za uczest­nic­two z ogie­rem 50 zł. Zapewniamy: boks, hala do poka­zu, nagło­śnie­nie, rekla­mę indy­wi­du­al­ną, kata­log koni bio­rą­cych udział w poka­zie.
Pokaz ogie­rów odbę­dzie się w ręku, w sko­kach luzem, w sio­dle i w zaprzę­gach zgod­nie z przy­go­to­wa­niem przez wła­ści­cie­li.

Po poka­zie ogie­rów zapla­no­wa­no zawo­dy towa­rzy­skie w sko­kach przez prze­szko­dy.

ZAPRASZAMY!

Hodowca i Jeździec