Aktualności

Końskie profesje na Służewcu – wystawa prac fotograficznych 2013

21 stycznia 2013 · Kategoria: Kultura, Ogłoszenia, ·

Po raz kolej­ny Polski Związek Hodowców Koni wespół z Totalizatorem Sportowym Oddział Wyścigi Konne Warszawa Służewiec zapra­sza sym­pa­ty­ków hipo­lo­gii do wzię­cia udzia­łu w przy­go­to­wy­wa­nej na otwar­cie sezo­nu wyści­go­we­go wysta­wie prac foto­gra­ficz­nych.

Tegoroczny temat to „Końskie pro­fe­sje”. Zdjęcia powin­ny przed­sta­wiać ludzi w sytu­acjach wyraź­nie zwią­za­nych z pra­cą w sze­ro­ko rozu­mia­nym prze­my­śle kon­nym. Wybrane foto­gra­fie na cały sezon zawi­sną w dużym for­ma­cie w Alei Wyścigowej na słu­że­wiec­kim Torze Wyścigów Konnych. Zdjęcia te wraz z opi­sa­mi znaj­dą się na bane­rach o wymia­rach 240 cm sze­ro­ko­ści i 180 cm wyso­ko­ści (uwa­ga, przyj­mu­je­my zdję­cia wyłącz­nie w pozio­mie, kadr zosta­nie zbli­żo­ny do pro­por­cji 2:3). Autorzy prac, któ­rych foto­gra­fie zosta­ną wyty­po­wa­ne do eks­po­zy­cji, otrzy­ma­ją w podzię­ko­wa­niu rocz­ną pre­nu­me­ra­tę kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec, któ­ry objął wysta­wę patro­na­tem medial­nym.

Zainteresowanych pro­si­my o nad­sy­ła­nie mak­sy­mal­nie trzech foto­gra­fii o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści (300 dpi) wraz z imie­niem i nazwi­skiem auto­ra, dany­mi tele­adre­so­wy­mi oraz krót­kim opi­sem zdję­cia.

Czekamy na Państwa zgło­sze­nia do koń­ca lute­go br. pod adre­sem tondera@pzhk.pl

Nadesłanie zdjęć jest jed­no­cze­śnie dekla­ra­cją, że oso­ba zgła­sza­ją­ca:

  1. jest auto­rem załą­czo­nych zdjęć,
  2. posia­da zgo­dę osób roz­po­zna­wal­nych na zdję­ciach na ich publi­ko­wa­nie,
  3. wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozy­cja 883),
  4. wyra­ża zgo­dę na nie­od­płat­ne wyko­rzy­sty­wa­nie przez Polski Związek Hodowców Koni nade­sła­nych zdjęć, w dowol­nym cza­sie i for­mie, dla celów pro­mo­cji prze­my­słu kon­ne­go.

Zapraszamy do wzię­cia udzia­łu w wysta­wie prac foto­gra­ficz­nych pt. „Końskie pro­fe­sje” i potwier­dze­nia tym samym, że konie i zwią­za­na z nią sze­ro­ko rozu­mia­na bran­ża kon­na gene­ru­je dużo cen­nych miejsc pra­cy!

Sluzewiec    TPK    PZHK

Winieta_HiJ-niebieska

Hodowca i Jeździec