Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników

22 stycznia 2013 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwe­stu­ją­ca w obsza­ry wiej­skie” zapra­sza na BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW i DOMOWNIKÓW z zakre­su finan­sów gospo­dar­stwa rol­ne­go, ubez­pie­cze­nia rol­ni­ków i gospo­darstw rol­nych z tere­nu woj. dol­no­ślą­skie­go, opol­skie­go i lubu­skie­go.

Zakres pro­gra­mo­wy szko­le­nia:

 • System opo­dat­ko­wa­nia dzia­łal­no­ści rol­ni­czej
 • Ubezpieczenia w rol­nic­twie
 • Zasady ewi­den­cji przy­cho­dów i roz­cho­dów w gospo­dar­stwie rol­nym
 • Instrumenty wspar­cia finan­so­we­go gospo­darstw rol­nych w ramach WPR

Organizatorzy zapew­nia­ją mate­ria­ły szko­le­nio­we, zaświad­cze­nia o ukoń­cze­niu szko­le­nia, poczę­stu­nek i noc­leg.

Czas trwa­nia szko­le­nia – 2 dni (12 godzin)

Warunki uczest­nic­twa w szko­le­niach
Uczestnikiem szko­leń może być oso­ba peł­no­let­nia z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, opol­skie­go lub lubu­skie­go oraz będą­ca:

 • rol­ni­kiem lub domow­ni­kiem,
 • oso­bą zatrud­nio­ną w rol­nic­twie,
 • mał­żon­kiem rol­ni­ka,
 • pod­mio­tem pro­wa­dzą­cym dział spe­cjal­ny pro­duk­cji rol­nej,
 • pro­du­cen­tem rol­nym (oso­bą fizycz­ną, oso­bą praw­ną, jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną nie posia­da­ją­cą oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­ra posia­da numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny),
 • podat­ni­kiem podat­ku rol­ne­go,
 • podat­ni­kiem podat­ku leśne­go.

Termin i miej­sce szko­le­nia (mogą ulec zmia­nie):

TERMIN MIEJSCE
12 – 13 luty 2013 Środa Śląska
14 – 15 luty 2013 Ząbkowice Śląskie
19 – 20 luty 2013 Lubań
21 – 22 luty 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
23 – 24 luty 2013 Opole
28 luty – 1 marzec 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
7 – 8 marzec 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
12 – 13 marzec 2013 Długołęka/ Łozina
11 – 12 marzec 2013 Kalsk
14 – 15 marzec 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
19 – 20 marzec 2013 Zgorzelec
21 – 22 marzec 2013 Złotoryja
4 – 5 kwie­cień 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
9 – 10 kwie­cień 2013 Dzierżoniów
11 – 12 kwie­cień 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
18 – 19 kwie­cień 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
25 – 26 kwie­cień 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
9 – 10 maj 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
16 – 17 maj 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
22 – 23 maj 2013 Wołów
23 – 24 maj 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
6 – 7 czer­wiec 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
11 – 12 czer­wiec 2013 Zgorzelec
13 – 14 czer­wiec 2013 Jelenia Góra
17 – 18 czer­wiec 2013 Lubin
19 – 20 czer­wiec 2013 Paszowice
24 – 25 czer­wiec 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
27 – 28 czer­wiec 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
5 – 6 wrze­sień 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
11 – 12 wrze­sień 2013 Wałbrzych
11 – 12 wrze­sień 2013 Lubań
12 – 13 wrze­sień 2013 Kamienna Góra
18 – 19 wrze­sień 2013 Strzelin
19 – 20 wrze­sień 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
26 – 27 wrze­sień 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
3 – 4 paź­dzier­nik 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
10 – 11 paź­dzier­nik 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka
14 – 15 paź­dzier­nik 2013 Wrocław, ul. Pawłowicka

Karta zgło­sze­nia (załą­czo­ny doku­ment)

Więcej infor­ma­cji:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel. 71 320 10 00
cku@up.wroc.pl

Operacja szko­le­nio­wa:
„Szkolenia z zakre­su finan­sów gospo­dar­stwa rol­ne­go, ubez­pie­cze­nia rol­ni­ków
i gospo­darstw rol­nych z tere­nu woj. dol­no­ślą­skie­go, opol­skie­go i lubu­skie­go” reali­zo­wa­na przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Szkolenia współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Europejskiej w ramach dzia­ła­nia 111 „Szkolenia zawo­do­we dla osób zatrud­nio­nych w rol­nic­twie i leśnic­twie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 prze­pro­wa­dzo­ne w ramach ope­ra­cji szko­le­nio­wej – umo­wa nr 00006 – 6900-FA1900390/11
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot Wdrażający dla dzia­ła­nia 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Źródło finan­so­wa­nia: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Przydatne infor­ma­cje na temat pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych i fun­du­szy znaj­du­ją się na stro­nach:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Hodowca i Jeździec