Aktualności

Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe – rekrutacja do projektu

22 stycznia 2013 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Projekt „Przemysł Konny – szkol­nic­two zawo­do­we” reali­zo­wa­ny jest przez Polski Związek Jeździecki oraz Polski Związek Hodowców Koni w part­ner­stwie z Niemiecką Szkołą Jazdy. Projekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach pro­jek­tu roz­po­czy­na­my REKRUTACJĘ na inno­wa­cyj­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny kie­ru­nek TECHNIK HODOWCA KONI.

Miejsce skła­da­nia doku­men­tów: Polski Związek Jeździecki, ul. Lektykarska 29 w Warszawie, tel. 500 – 206-911 lub 22 639 – 32-40 w.19.
Termin skła­da­nia doku­men­tów: do wyczer­pa­nia się licz­by miejsc w pro­jek­cie.
Tryb orga­ni­za­cji kur­su kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go zawo­do­we­go: zaocz­ny.
Czas trwa­nia kur­su: 3 seme­stry.
Miejsce odby­wa­nia się zajęć teo­re­tycz­nych: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie.
Miejsce odby­wa­nia się zajęć prak­tycz­nych: wyty­po­wa­ne ośrod­ki szko­le­nio­we i hodow­la­ne na tere­nie woj. mazo­wiec­kie­go.

W zależ­no­ści od prze­bie­gu rekru­ta­cji pla­no­wa­ne jest roz­po­czę­cie kur­su na prze­ło­mie lute­go i mar­ca tego roku.

Wstępne ter­mi­ny:

  • 9 lute­go – roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na i egza­min prak­tycz­ny dla osób nie­po­sia­da­ją­cych brą­zo­wej odzna­ki
  • 16 lute­go – pierw­sze zaję­cia w ramach pro­jek­tu

Więcej infor­ma­cji, regu­la­min rekru­ta­cji oraz doku­men­ty zgło­sze­nio­we znaj­du­ją się na stro­nie pro­jek­tu www.horse-education.pl

Hodowca i Jeździec