Aktualności

Wyniki kategoryzacji ogierów – rezerwa hodowlana

24 stycznia 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów, Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,

Informujemy, że Komisje Ksiąg Stadnych koni rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i szla­chet­ny koń pół­krwi, pozy­tyw­nie roz­pa­trzy­ły wnio­sek PZHK o wpro­wa­dze­nie do rezer­wy hodow­la­nej ogie­rów z wcze­śniej przez nas opu­bli­ko­wa­nej listy – tzw. pro­po­zy­cji rezer­wy. Ogiery te zosta­ły prze­nie­sio­ne na naj­bliż­sze czte­ry lata do rezer­wy hodow­la­nej i żeby otrzy­mać kate­go­rię B, muszą uzy­skać w tym cza­sie mini­mum 50 pkt. hodow­la­nych (łącz­nie z dotych­czas uzy­ska­ny­mi punk­ta­mi).
Informacje o kate­go­riach poszcze­gól­nych ogie­rów znaj­du­ją się w zak­tu­ali­zo­wa­nym pli­ku na naszej stro­nie.

Hodowca i Jeździec