Aktualności

Powożenie – sport dla każdego

25 lutego 2013 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, ·

Zapraszamy Państwa na wykład doty­czą­cy dys­cy­pli­ny wyjąt­ko­wej. Między inny­mi z tego powo­du, że może być upra­wia­na zarów­no przez dzie­ci, jak i oso­by w „bar­dzo doj­rza­łym” wie­ku. W każ­dym przy­pad­ku warun­ki zwią­za­ne ze spe­cy­fi­ką tego rodza­ju użyt­ko­wa­nia koni muszą być speł­nio­ne. Głównie doty­czy to bez­pie­czeń­stwa, koni, powo­żą­cych i oto­cze­nia. Bezpieczeństwo to nie tyl­ko sama jaz­da, ale rów­nież wybór odpo­wied­nie­go konia i pra­wi­dło­we jego przy­go­to­wa­nie na poszcze­gól­nych eta­pach tre­nin­gu.

Wykład - CAVALIADA - Lublin 2013

Hodowca i Jeździec