Aktualności

Uniwersytet Pro Hipico Bono

22 lutego 2013 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Sierakowskie Stado Ogierów roz­sze­rza dzia­łal­ność szko­le­nio­wą – star­tu­je Uniwersytet Hipologiczny – cykl zajęć week­en­do­wych. Już 1 mar­ca odbę­dzie się pierw­szy zjazd Uniwersytetu PHB.

Terminy naj­bliż­szych zjaz­dów oraz ich tema­ty­ka:

  • 1 sesja 1 – 3.03.2013 „Poznaj sie­bie i swo­je­go konia”
  • 2 sesja 5 – 7.04.2013 „Jak mówić żeby konie słu­cha­ły, jak słu­chać żeby konie mówi­ły – dia­log zamiast mono­lo­gu.”
  • 3 sesja 24 – 26.05 2013
  • 4 sesja 5 – 7.07 2013
  • 5 sesja: warsz­ta­ty pod­su­mo­wu­ją­ce rok zajęć 2 – 11.08.2013

Lokalizacja:
Stado Ogierów w Sierakowie

Koszty:

  • zaję­cia (cała sesja) 190 PLN,
  • opcja – kosz­ty poby­tu (w pała­cu SO Sieraków) i peł­ne wyży­wie­nie 220 PLN, w oko­licz­nej agro­tu­ry­sty­ce – niż­sze ceny
  • człon­ko­wie PHB – zniż­ka

Wpłaty:
STOWARZYSZENIE HIPOLOGICZNE PRO HIPICO BONO,
BANK PEKAO S.A. I O. W ZIELONEJ GÓRZE,
Nr kon­ta: 35 1240 2018 1111 0010 3763 5434

Zgłoszenia i pyta­nia:
uniwersytet@hipologia.pl

Szczegółowy plan pierw­szej sesji: http://hipologia.pl/news/show/id/641

Tematyka zajęć pierw­sze­go seme­stru: http://hipologia.pl/news/show/id/642

Wykładowcy i pro­wa­dzą­cy poka­zy pod­czas pierw­szej sesji:
Wojciech Mickunas, Krzysztof Skorupski, Danuta Kapica, Joanna Denus, Marcin Komosa, Katarzyna Zakrzewska

Hodowca i Jeździec