Aktualności

Przesunięty termin naboru do ZT w Książu

22 lutego 2013 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z przy­czyn tech­nicz­nych zosta­je prze­su­nię­ty o dwa tygo­dnie ter­min nabo­ru kla­czy rasy ślą­skiej na I tur­nus 60-dniowego tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu. Nowy ter­min nabo­ru kla­czy wyzna­czo­no na 11 mar­ca 2013 r. (ponie­dzia­łek), na godz. 11:00. Trening zakoń­czy się pró­bą dziel­no­ści w dniach 8 – 9 maja 2013 r.
Przesunięty o tydzień zosta­je tak­że ter­min dru­gie­go nabo­ru kla­czy rasy ślą­skiej do ZT Książ, któ­ry pla­no­wa­ny jest na 14 maja 2013 r. (wto­rek). Trening zakoń­czy się pró­bą dziel­no­ści w dniach 12 – 13 lip­ca 2013 r.
Wszystkich Hodowców bar­dzo prze­pra­sza­my za zaist­nia­łą sytu­ację.

Hodowca i Jeździec